Rekommenderat kontanterbjudande från Amgen Inc. till aktieägarna i Nuevolution AB (publ)

Du har gått in på den webbplats som Amgen använder för publicering av dokument och information i anledning av sitt rekommenderade kontanterbjudande till aktieägarna i Nuevolution.

För att få tillgång till ytterligare information om uppköpserbjudandet måste besökare av denna webbplats, längst ner på denna sida, bekräfta att besökaren har läst följande legala information.

Viktig information

Amgen Inc. (”Amgen”), offentliggjorde den 21 maj 2019 ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Nuevolution AB (publ) (”Nuevolution”) om att överlåta samtliga sina aktier i Nuevolution till Amgen (”Erbjudandet”) vilket utgör ett offentligt uppköpserbjudande i enlighet med lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

Ytterligare information avseende Erbjudandet kommer att offentliggöras i erbjudandehandlingen, som kommer att offentliggöras efter godkännande av och registrering hos Finansinspektionen. Investerare och innehavare av aktier i Nuevolution rekommenderas starkt att läsa erbjudandehandlingen och alla andra dokument avseende Erbjudandet eftersom de kommer att innehålla viktig information.

Erbjudandet avser aktier i ett svenskt bolag vars aktier handlas på Nasdaq Stockholm. Erbjudandet kommer därför att genomföras enbart i enlighet med tillämpliga bestämmelser i svensk lag, särskilt lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och Nasdaq Stockholms takeover-regler. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att någon ytterligare erbjudandehandling upprättas eller att registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag. Dokumentation avseende Erbjudandet publiceras inte i, distribueras inte till eller i och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i någon jurisdiktion där distributionen eller erbjudandet skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar eller regler i sådan jurisdiktion. Mottagare av detta meddelande (vilket inkluderar men är inte begränsat till förvaltare och andra förvarare av värdepapper) som lyder under sådan jurisdiktions lagar måste informera sig om och följa alla tillämpliga restriktioner och krav. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagarna i sådana jurisdiktioner. Så långt det är möjligt i enlighet med tillämplig lagstiftning frånsäger sig Amgen allt ansvar för andra personers överträdelser av sådana restriktioner. Varje försök till accept av Erbjudandet till följd av att sådana restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller med hjälp av nationella börser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, eller Sydafrika. Detta inbegriper men är inte begränsat till telefax, elektronisk post, telex, telefon, internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet, på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller ifrån Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Följaktligen kommer inte, och ska inte, dokumenten och informationen på denna hemsida eller någon annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på något annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller till en person som är från, befinner sig i, är bosatt i eller har sin adress i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika får inte vidarebefordra dokument eller annan information från denna webbplats eller andra dokument som mottagits i anledning av Erbjudandet till sådana personer. Amgen kommer inte att erlägga något vederlag hänförligt till Erbjudandet in i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Varje försök till accept av Erbjudandet som följer av en direkt eller indirekt överträdelse av dessa restriktioner är ogiltig och varje försök till accept av en person som befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktion inom eller ifrån Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, eller Sydafrika är ogiltig och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag av en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Oaktat vad som sagts i det föregående förbehåller sig Amgen rätten att tillåta att Erbjudandet accepteras av personer som inte är bosatta i Sverige om Amgen efter eget gottfinnande finner att en sådan transaktion kan genomföras i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Amgen eller dess mäklare kan komma att förvärva eller sluta avtal om att förvärva aktier i Nuevolution, direkt eller indirekt, vid sidan av Erbjudandet, före, under eller efter acceptperioden i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler. Det gäller även andra värdepapper som direkt kan konverteras till, är utbytbara eller inlösensbara mot aktier i Nuevolution, såsom teckningsoptioner. Sådana köp får utföras via börsen till marknadspris eller utanför börsen genom förhandlade priser. Information om sådana köp kommer offentliggöras i enlighet med tillämpliga lagar och regler i Sverige.

Genom att välja ”JA”-knappen, försäkrar jag att:

1.   Jag varken är bosatt eller fysiskt befinner mig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika och att jag inte är från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika (eller, om tillämpligt, jag agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som inte är från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, som fysiskt befinner sig utanför Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika och som inte ger en order eller instruktion om att delta i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika; och

2.   Jag är bosatt och fysiskt befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och samtliga av de jurisdiktioner hänvisade till i punkt (1) ovan och är således behörig att få tillgång till informationen och dokumenten på denna hemsida utan att vara begränsad av några legala restriktioner och utan att några ytterligare åtgärder behöver tas av Amgen.

Ja  
Nej

Jag har läst, förstått och accepterar att följa samtliga restriktioner som angivits ovan.

Ja  
Nej