Community Guidelines | Amgen

Amgen Inc. (“Amgen,” “We” or “Our”) uses social media as part of our commitment to communicate to our customers, patients who use our products and stakeholders in a transparent and timely manner. Amgen offers several social media channels that you can use to keep up to date with Amgen news and activities. These social media channels are subject to Amgen’s Code of Conduct which can be read here.

When you engage with any of Amgen’s social media channels, you are agreeing to these Community Guidelines (the Guidelines) in addition to the Terms of Service / User Agreements and/or other legal notices provided by Amgen and those of the respective social media platforms including, but not limited to, TwitterFacebook, YouTubeLinkedIn.

Please follow the guidelines below when engaging with Amgen:

If the Amgen site allows for commenting, forwarding, re-posting, liking or other interactive functionality by users, please do not share comments that contain:
 • Use of Amgen products not in accordance with the approved prescribing information;
 • Inappropriate comments or inferences about Amgen’s competitors;
 • Incorrect, false, misleading, confidential or non-public content;
 • Communications that could embarrass, harass, or offend other persons, are defamatory or would constitute an invasion of an individual’s privacy;
 • Sexually offensive material or comments or anything that might offend or disparage another person because of his or her race, sex, color, religion, age, sexual orientation, gender identity or disability;
 • Advertising or promotion of products or services;
  • Please do not post any content that will infringe others’ copyright or trademark.

Amgen reserves the right to reject and/or remove comments that are not in keeping with these Guidelines and to block users that violate these Guidelines.

Important – Adverse Events, Product Complaints, and Other Safety Findings: If your post includes a possible adverse event, product complaint, or other safety finding associated with an Amgen product, we may be required by law to contact you for further information. You may contact us directly to report an adverse event, product complaint, or other safety finding related to an Amgen product by calling Amgen Medical Information at 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436). For countries outside of the United States, please click here for local Amgen contact information. Alternatively if you prefer, you may contact your local health authority.

We also want you to know that:
 • Due to the nature of our industry, Amgen may not be able to talk about certain topics with you online. In such circumstances, we will let you know and suggest others means in which to communicate with Amgen.
 • Amgen has medical professionals available to respond to Healthcare Professionals’ questions – please call 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436) or visit www.amgenmedinfo.com.
 • Comments and other material not posted by Amgen don’t necessarily reflect Amgen’s views or opinions and we cannot guarantee its accuracy or reliability. Amgen does not endorse this content.  All content is the responsibility of the individual posting it.
 • Amgen’s posts are informational and should not be viewed as professional or medical advice. Always seek out guidance from your physician with any questions you may have regarding a medical condition or treatment.
 • If you are a minor, do not share your comment without the knowledge and permission of a parent or legal guardian.

Effective January 1, 2022Směrnice společnosti Amgen pro použití sociálních médií

Společnost Amgen Inc. (dále jen „Amgen“, „my“ nebo „náš/naše“) používá sociální média jako součást svého závazku komunikovat se zákazníky, pacienty, kteří používají naše produkty, a zainteresovanými osobami transparentně a včas. Amgen nabízí několik sociálně-mediálních kanálů, které můžete využít ke sledování novinek a aktivit společnosti Amgen. Tyto sociálně-mediální kanály podléhají Etickému kodexu společnosti Amgen, který si můžete přečíst zde.

Použitím některého ze sociálně-mediálních kanálů Amgen projevujete souhlas s touto Směrnicí pro komunitu uživatelů (dále jen Směrnice) a také s Všeobecnými podmínkami poskytování služeb / Uživatelskými dohodami a/nebo dalšími právními dokumenty společnosti Amgen a s podmínkami příslušných sociálně-mediálních platforem, včetně, avšak bez omezení sítě TwitterFacebook, YouTubeLinkedIn.

Při použití kanálů Amgen dodržujte následující zásady:

Pokud webové místo Amgen umožňuje přidávání komentářů, přeposílání, sdílení, návazných příspěvků, dávání lajků nebo jiné interaktivní uživatelské funkce, nesdílejte prosím komentáře obsahující:
 • Použití produktů Amgen způsobem, který není v souladu se schválenými informacemi pro jejich předepisování.
 • Nevhodné komentáře nebo závěry o konkurenci Amgen.
 • Nesprávné, falešné, zavádějící, důvěrné nebo neveřejné informace.
 • Komunikaci, která by mohla urazit, obtěžovat nebo se dotknout jiných osob, která je pomlouvačná nebo představuje zásah do soukromí osob.
 • Sexuálně urážlivé materiály nebo poznámky nebo cokoli, co by mohlo urazit nebo znevažovat jinou osobu z důvodu její rasy, pohlaví, barvy pleti, náboženství, věku, sexuální orientace, genderové identity nebo postižení.
 • Reklamu nebo propagaci produktů nebo služeb.
  • Nezveřejňujte žádný obsah, který porušuje autorská práva nebo ochranné známky jiných osob.

Amgen si vyhrazuje právo odmítnout a/nebo odstranit komentáře, které nejsou v souladu s touto Směrnicí, a zablokovat uživatele, kteří ji porušují.

Důležité – nežádoucí účinky, stížnosti na produkty a jiná zjištění týkající se bezpečnosti: Pokud váš příspěvek obsahuje informace o možném nežádoucím účinku, stížnosti na produkt nebo jiné zjištění týkající se bezpečnosti v souvislosti s produktem Amgen, můžeme mít zákonnou povinnost kontaktovat Vás a požádat Vás o další informace. Nežádoucí účinek, stížnost na produkt nebo jiné zjištění týkající se bezpečnosti v souvislosti s produktem Amgen, nám můžete sdělit i přímo, na lince zdravotních informací (Amgen Medical Information) na čísle 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436). Pro země mimo USA klikněte zde, kde naleznete místní kontaktní informace Amgen. Můžete se rovněž obrátit na příslušný státní ústav pro kontrolu léčiv, dáváte-li tomu přednost.

Rádi bychom Vás upozornili také na to, že:
 • Vzhledem k povaze našeho odvětví se může stát, že Amgen nebude moci hovořit o některých tématech online. V takovém případě Vás o tom budeme informovat a navrhneme jiné způsoby komunikace se společností Amgen.
 • Amgen má k dispozici zdravotnické odborníky připravené odpovídat na dotazy lékařů a zdravotníků. Volejte prosím na číslo 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436) nebo navštivte stránky www.amgenmedinfo.com.
 • Komentáře a další materiály zveřejněné třetími osobami nemusejí nutně odrážet názory a mínění společnosti Amgen a nemůžeme zaručit ani jejich přesnost a spolehlivost. Společnost Amgen takový obsah nepodporuje. Za veškerý obsah odpovídá osoba, která jej zveřejnila.
 • Příspěvky Amgen jsou informačního charakteru a nelze je považovat za odborné nebo zdravotnické doporučení. V případě jakýchkoli dotazů ohledně svého zdravotního stavu nebo léčby vždy požádejte o pomoc lékaře.
 • Pokud jste nezletilí, neuveřejňujte žádné příspěvky bez svolení svého rodiče nebo zákonného zástupce.

Účinné od 1. ledna 2022

Amgen Social Media Community Richtlinien

Amgen Inc. („Amgen“, „Wir“ oder „Unser Unternehmen“) nutzt soziale Medien im Zuge unserer Verpflichtung, mit unseren Kunden, Patienten, die unsere Produkte nutzen, und Interessenvertretern transparent und zeitnah zu kommunizieren. Amgen bietet verschiedene Social-Media-Kanäle an, über die Sie sich über Neuigkeiten und Aktivitäten von Amgen auf dem Laufenden halten können. Diese Social-Media-Kanäle unterliegen dem Verhaltenskodex von Amgen, den Sie hier nachlesen können.

Wenn Sie mit einem der Social-Media-Kanäle von Amgen interagieren, stimmen Sie diesen Community-Richtlinien (den Richtlinien) zusätzlich zu den Nutzungsbedingungen/Nutzervereinbarungen und/oder anderen rechtlichen Hinweisen von Amgen sowie denen der jeweiligen Social-Media-Plattformen zu, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: TwitterFacebook, YouTubeLinkedIn.

Bitte befolgen Sie bei der Interaktion mit Amgen die folgenden Richtlinien:

Wenn auf der Amgen-Website Kommentare, Weiterleitungen, erneutes Posten, Likes oder andere interaktive Funktionen von Nutzern erlaubt sind, teilen Sie bitte keine Kommentare, die Folgendes enthalten:

 • Verwendung von Amgen-Produkten in einer Weise, die nicht den genehmigten Verschreibungsinformationen entspricht;
 • Unangemessene Kommentare über oder Rückschlüsse auf Amgens Wettbewerber;
 • Unzutreffende, falsche, irreführende, vertrauliche oder nicht öffentliche Inhalte;
 • Mitteilungen, die andere Personen bloßstellen, belästigen oder beleidigen könnten, verleumderisch sind oder eine Verletzung der Privatsphäre einer Person darstellen würden;
 • Sexuell beleidigende Inhalte oder Kommentare oder irgendetwas, das eine andere Person aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihres Geschlechts, ihrer Hautfarbe, ihrer Religion, ihres Alters, ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Geschlechtsidentität oder einer Behinderung beleidigen oder verunglimpfen könnte;
 • Werbung oder Reklame für Produkte oder Dienstleistungen;
  • Bitte stellen Sie keine Inhalte ein, die das Urheberrecht oder Warenzeichen anderer verletzen.

Amgen behält sich das Recht vor, Kommentare, die nicht im Einklang mit diesen Richtlinien stehen, abzulehnen und/oder zu entfernen und Nutzer zu blockieren, die gegen diese Richtlinien verstoßen.

Wichtig – Unerwünschte Ereignisse, Produktbeschwerden und andere Sicherheitsbefunde: Wenn Ihr Beitrag ein mögliches unerwünschtes Ereignis, eine Produktbeschwerde oder andere Sicherheitsbefunde im Zusammenhang mit einem Amgen-Produkt enthält, sind wir möglicherweise gesetzlich verpflichtet, Sie für weitere Informationen zu kontaktieren. Sie können uns direkt kontaktieren, um ein unerwünschtes Ereignis, eine Produktbeschwerde oder andere Sicherheitsbefunde im Zusammenhang mit einem Amgen-Produkt zu melden, indem Sie Amgen Medical Information unter der Rufnummer 1-800-77-AMGEN (+1-800-772-6436) anrufen. Für Länder außerhalb der Vereinigten Staaten klicken Sie bitte hier für lokale Amgen-Kontaktinformationen. Wenn Sie es bevorzugen, können Sie sich alternativ auch an Ihre örtliche Gesundheitsbehörde wenden.

Wir möchten auch, dass Sie wissen:

 • Aufgrund der Besonderheiten unserer Branche kann es sein, dass Amgen über bestimmte Themen nicht online mit Ihnen sprechen kann. In solchen Fällen werden wir Sie informieren und Ihnen andere Kanäle vorschlagen, um mit Amgen zu kommunizieren.
 • Amgen hat medizinisches Fachpersonal zur Verfügung, um Fragen von Ärzten zu beantworten – bitte rufen Sie 1-800-77-AMGEN (+1-800-772-6436) an oder besuchen Sie www.amgenmedinfo.com.
 • Kommentare und andere Inhalte, die nicht von Amgen veröffentlicht wurden, bringen nicht notwendigerweise die Ansichten oder Meinungen von Amgen zum Ausdruck, und wir können nicht für deren Richtigkeit oder Verlässlichkeit garantieren. Amgen macht sich diese Inhalte nicht zu eigen. Für alle Inhalte ist die Person verantwortlich, die sie eingestellt hat.
 • Amgens Beiträge haben informativen Charakter und sollten nicht als professioneller oder medizinischer Rat angesehen werden. Lassen Sie sich immer von Ihrem Arzt beraten, wenn Sie Fragen zu einer Krankheit oder Behandlung haben.
 • Wenn Sie minderjährig sind, teilen Sie Ihren Kommentar nicht ohne das Wissen und die Erlaubnis eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten.

Gültig ab 1. Januar 2022

Directivas comunitarias sobre medios sociales de Amgen

En Amgen Inc. («Amgen», «nosotros» o «nuestro») usamos medios sociales como parte de nuestro compromiso de comunicación transparente y oportuna con nuestros clientes, pacientes que utilizan nuestros productos e interesados. Amgen ofrece varios canales de medios sociales que se pueden usar para mantenerse al tanto de las noticias y actividades de Amgen. Estos canales de medios sociales están gobernados por el Código de Conducta de Amgen, que puede leerse aquí.

Al participar en cualquiera de los canales de medios sociales de Amgen, usted acepta estas Directivas Comunitarias («Directivas») además de los Términos de Servicio/Acuerdos de los Usuarios y otros avisos legales proporcionados por Amgen y aquellos de las plataformas respectivas de medios sociales, entre otras, TwitterFacebook, YouTubeLinkedIn.

Le rogamos respetar las directivas siguientes al comunicarse con Amgen:

Si el sitio de Amgen permite hacer comentarios, reenviar, repostear, decir «me gusta» u otras funcionalidades interactivas de los usuarios, no publique comentarios que contengan:

 • Un uso de los productos Amgen distinto de la información aprobada en la ficha técnica;
 • Comentarios o inferencias inapropiados sobre los competidores de Amgen;
 • Contenido incorrecto, falso, engañoso, confidencial o privado;
 • Comunicaciones que pudieran avergonzar, intimidar u ofender a otras personas, que sean difamatorias o que constituyan una invasión a la privacidad de una persona;
 • Materiales o comentarios de índole sexual o nada que pudiera ofender o denigrar a otra persona debido a su raza, sexo, color, religión, edad, orientación sexual, identidad de género o discapacidad;
 • Anuncios o promociones de productos o servicios;
  • Le rogamos no publicar contenido que infrinja derechos de autor o marcas comerciales de terceros.

Amgen se reserva el derecho de rechazar o borrar comentarios que no respeten estas Directivas, y de bloquear a aquellos usuarios que violen estas Directivas.

Importante: Acontecimientos adversos, quejas sobre productos y otros hallazgos de seguridad: Si su publicación incluye un posible acontecimiento adverso, queja sobre productos u otro hallazgo de seguridad asociado a un producto Amgen, es posible que tengamos la obligación legal de contactarnos con usted para obtener más información. Puede contactarse directamente con nosotros para notificar un acontecimiento adverso, una queja sobre un producto u otro hallazgo de seguridad relacionado con un producto Amgen llamando a Amgen Medical Information al 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436). Para países fuera de los Estados Unidos, haga clic aquí   para ver la información de contacto local de Amgen. O si lo prefiere, puede contactarse con la autoridad sanitaria local.

También queremos que sepa que:

 • Debido a la naturaleza de nuestra industria, es posible que Amgen no pueda hablar con usted sobre ciertos temas en línea. En tales circunstancias, se lo haremos saber y le sugeriremos otros medios para comunicarse con Amgen.
 • Amgen cuenta con profesionales médicos disponibles para responder a preguntas de Profesionales Sanitarios; llame al 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436) o visite www.amgenmedinfo.com.
 • Los comentarios y otros materiales no publicados por Amgen no reflejan necesariamente las opiniones o puntos de vista de Amgen y no podemos garantizar su precisión o fiabilidad. Amgen no suscribe este contenido. Todo contenido es responsabilidad de la persona que lo publica.
 • Las publicaciones de Amgen son de naturaleza informativa y no deben tomarse como consejos médicos o profesionales. Pida orientación siempre a su médico si tiene preguntas sobre alguna enfermedad o tratamiento.
 • Si eres menor de edad, no publiques tu comentario sin el conocimiento y permiso de un progenitor o tutor legal.

Vigentes desde el 1 de enero de 2022.

Pautas comunitarias sobre medios sociales de Amgen

En Amgen Inc. (“Amgen”, “nosotros” o “nuestro”) usamos medios sociales como parte de nuestro compromiso de comunicación transparente y oportuna con nuestros clientes, pacientes que utilizan nuestros productos e interesados. Amgen ofrece varios canales de medios sociales que se pueden usar para mantenerse al tanto de las noticias y actividades de Amgen. Estos canales de medios sociales están gobernados por el Código de Conducta de Amgen, que puede leerse aquí.

Al participar en cualquiera de los canales de medios sociales de Amgen, usted acepta estas Pautas Comunitarias (“Pautas”) además de los Términos de Servicio/Acuerdos de los Usuarios y otros avisos legales proporcionados por Amgen y aquellos de las plataformas respectivas de medios sociales, entre otras, TwitterFacebook, YouTubeLinkedIn.

Por favor, respete las pautas siguientes al comunicarse con Amgen:

Si el sitio de Amgen permite hacer comentarios, reenviar, repostear, decir “me gusta” u otras funcionalidades interactivas de los usuarios, no publique comentarios que contengan:
 • Un uso de los productos Amgen distinto de la información de prescripción aprobada;
 • Comentarios o inferencias inapropiados sobre los competidores de Amgen;
 • Contenido incorrecto, falso, engañoso, confidencial o privado;
 • Comunicaciones que pudieran avergonzar, intimidar u ofender a otras personas, que sean difamatorias o que constituyan una invasión a la privacidad de una persona;
 • Materiales o comentarios de índole sexual o nada que pudiera ofender o denigrar a otra persona debido a su raza, sexo, color, religión, edad, orientación sexual, identidad de género o discapacidad;
 • Anuncios o promociones de productos o servicios;
  • Por favor, no publique contenido que infrinja derechos de autor o marcas comerciales de terceros.

Amgen se reserva el derecho de rechazar o borrar comentarios que no respeten estas Pautas, y de bloquear a aquellos usuarios que violen estas Pautas.

Importante: acontecimientos adversos, quejas sobre productos y otros hallazgos de seguridad: Si su publicación incluye un posible acontecimiento adverso, queja sobre productos u otro hallazgo de seguridad asociado a un producto Amgen, es posible que tengamos la obligación legal de contactarnos con usted para obtener más información. Puede contactarnos directamente para notificar un acontecimiento adverso, una queja sobre un producto u otro hallazgo de seguridad relacionado con un producto Amgen llamando a Amgen Medical Information al 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436). Para países fuera de los Estados Unidos, haga clic aquí  para ver la información de contacto local de Amgen. O si lo prefiere, puede contactarse con la autoridad de salud local.

También queremos que sepa que:

 • Debido a la naturaleza de nuestra industria, es posible que Amgen no pueda hablar con usted sobre ciertos temas en línea. En tales circunstancias, se lo haremos saber y le sugeriremos otros medios para comunicarse con Amgen.
 • Amgen cuenta con profesionales médicos disponibles para responder a las preguntas de los Profesionales de la Salud; llame al 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436) o visite www.amgenmedinfo.com.
 • Los comentarios y otros materiales no publicados por Amgen no reflejan necesariamente las opiniones o puntos de vista de Amgen y no podemos garantizar su precisión o fiabilidad. Amgen no suscribe este contenido. Todo contenido es responsabilidad de la persona que lo publica.
 • Las publicaciones de Amgen son de naturaleza informativa y no deben tomarse como consejos médicos o profesionales. Pida orientación siempre a su médico si tiene preguntas sobre alguna enfermedad o tratamiento.
 • Si eres menor de edad, no publiques tu comentario sin el conocimiento y permiso de alguno de tus padres o de tu tutor legal.

Vigentes desde el 1 de enero de 2022.


Pautas de Amgen para la comunidad de medios sociales

En Amgen Inc. (“Amgen”, “nosotros” o “nuestro”) usamos los medios sociales como parte de nuestro compromiso de comunicación transparente y oportuna con nuestros clientes, los pacientes que utilizan nuestros productos y las partes interesadas. Amgen ofrece varios canales de medios sociales que se pueden usar para mantenerse al tanto de las noticias y actividades de Amgen. Estos canales de medios sociales están gobernados por el Código de Conducta de Amgen, que puede leerse aquí.

Al participar en cualquiera de los canales de medios sociales de Amgen, usted acepta estas Pautas para la Comunidad (“Pautas”) además de los Términos de Servicio/Acuerdos de los Usuarios y otros avisos legales proporcionados por Amgen y aquellos de las plataformas respectivas de medios sociales, entre otras, TwitterFacebook, YouTubeLinkedIn.

Por favor, respete las pautas siguientes al comunicarse con Amgen:

Si el sitio de Amgen permite hacer comentarios, reenviar, repostear, decir “me gusta” u otras funcionalidades interactivas de los usuarios, no publique comentarios que contengan:

 • Un uso de los productos Amgen distinto a la información de prescripción aprobada;
 • Comentarios o inferencias inapropiados sobre los competidores de Amgen;
 • Contenido incorrecto, falso, engañoso, confidencial o privado;
 • Comunicaciones que pudieran avergonzar, intimidar u ofender a otras personas, que sean difamatorias o que constituyan una invasión a la privacidad de una persona;
 • Materiales o comentarios de índole sexual o algo que pudiera ofender o denigrar a otra persona debido a su raza, sexo, color, religión, edad, orientación sexual, identidad de género o discapacidad;
 • Anuncios o promociones de productos o servicios;
  • Por favor, no publique contenido que infrinja los derechos de autor o las marcas comerciales de terceros.

Amgen se reserva el derecho de rechazar o borrar comentarios que no respeten estas Pautas, y de bloquear a aquellos usuarios que violen estas Pautas.

Importante: eventos adversos, quejas sobre productos y otros hallazgos de seguridad: Si su publicación incluye un posible evento adverso, una queja sobre un producto u otro hallazgo de seguridad asociado a un producto Amgen, es posible que tengamos la obligación legal de contactarle para obtener más información. Puede comunicarse directamente con nosotros para notificar un evento adverso, una queja sobre un producto u otro hallazgo de seguridad relacionado con un producto Amgen llamando a Amgen Medical Information al 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436). Para países fuera de los Estados Unidos, haga clic aquí  para ver la información de contacto local de Amgen. O, si lo prefiere, puede contactar a la autoridad de salud local.

También queremos que sepa que:

 • Debido a la naturaleza de nuestra industria, es posible que Amgen no pueda hablar con usted sobre ciertos temas en línea. En tales circunstancias, se lo haremos saber y le sugeriremos otros medios para comunicarse con Amgen.
 • Amgen cuenta con profesionales médicos disponibles para responder a preguntas de Profesionales de la Salud; llame al 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436) o visite www.amgenmedinfo.com.
 • Los comentarios y otros materiales no publicados por Amgen no reflejan necesariamente las opiniones o puntos de vista de Amgen y no podemos garantizar su precisión o fiabilidad. Amgen no suscribe este contenido. Todo contenido es responsabilidad de la persona que lo publica.
 • Las publicaciones de Amgen son de naturaleza informativa y no deben tomarse como consejos médicos o profesionales. Pida orientación siempre a su médico si tiene preguntas sobre alguna enfermedad o tratamiento.
 • Si eres menor de edad, no publiques tu comentario sin el conocimiento y permiso de un progenitor o tutor legal.

Vigentes desde el 1 de enero de 2022


Lignes directrices destinées à la communauté des médias sociaux Amgen

Amgen Inc. (« Amgen », « nous » ou « nos ») utilise les médias sociaux dans le cadre de notre engagement à communiquer avec nos clients, les patients qui utilisent nos produits et nos partenaires de manière transparente et en temps opportun. Amgen est présent sur plusieurs réseaux de medias sociaux auxquels vous pouvez vous connecter pour vous tenir au courant des actualités et activités d’Amgen. Ces réseaux sociaux sont soumis au code de conduite d’Amgen que vous pouvez consulter ici.

Lorsque vous nouez le dialogue avec l’un des réseaux de médias sociaux d’Amgen, vous acceptez les présentes lignes directrices destinées à la Communauté (les « lignes directrices ») en plus des conditions d’utilisation/accords d’utilisation et/ou autres mentions légales fournies par Amgen et par les plateformes de médias sociaux respectives, notamment, sans toutefois s’y limiter, TwitterFacebook, YouTubeLinkedIn.

Veuillez respecter les lignes directrices ci-dessous lors de vos échanges avec Amgen :

Si le site d’Amgen autorise les utilisateurs à commenter, transmettre, republier, aimer ou à utiliser d’autres fonctionnalités interactives, veuillez ne pas partager de commentaires contenant :

 • une utilisation de produits d’Amgen non conforme aux informations de prescription approuvées ;
 • des remarques ou conclusions inappropriées concernant les concurrents d’Amgen ;
 • des contenus incorrects, faux, trompeurs, confidentiels ou non publics ;
 • des communications qui pourraient embarrasser, harceler ou offenser d’autres personnes, être diffamatoires ou constituer une atteinte à la vie privée d’une personne ;
 • des contenus ou propos à caractère sexuel ou tout ce qui pourrait offenser ou dénigrer une autre personne en raison de son origine ethnique, son sexe, sa couleur, sa religion, son âge, son orientation sexuelle, son identité sexuelle ou son handicap ;
 • une publicité ou promotion de produits ou services ;
  • Il est interdit de publier tout contenu à même de porter atteinte aux droits d’auteur ou aux droits de marque commerciale de tiers.

Amgen se réserve le droit de rejeter et/ou de supprimer des commentaires qui sont contraires à ces lignes directrices et de bloquer les utilisateurs qui les enfreignent.

Important – Événements indésirables, réclamations sur les produits, et autres informations nouvelles de sécurité : Si votre publication inclut un événement indésirable possible, une réclamation produit ou une autre information nouvelle de sécurité liée à un produit Amgen, nous pouvons être tenus légalement de vous contacter pour obtenir des renseignements supplémentaires. Vous pouvez nous contacter directement pour signaler un événement indésirable, une réclamation produit, ou une autre information nouvelle de sécurité liée à un produit Amgen en appelant la ligne d’informations médicales d’Amgen au 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436). Pour les pays autres que les États-Unis, veuillez cliquer ici pour obtenir les coordonnées d’Amgen dans votre pays. Ou bien, si vous préférez, vous pouvez contacter l’autorité de santé de votre pays.

Nous voulons aussi que vous sachiez :

 • En raison de la nature de notre industrie, Amgen peut ne pas être en mesure d’aborder certains sujets avec vous en ligne. Le cas échéant, nous vous en informerons et vous proposerons d’autres moyens d’entrer en contact avec Amgen.
 • Des professionnels médicaux d’Amgen sont disponibles pour répondre aux questions des professionnels de la santé – veuillez appeler le 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436) ou consulter le site www.amgenmedinfo.com.
 • Les commentaires et autres contenus non publiés par Amgen ne reflètent pas nécessairement les points de vue ou opinions d’Amgen et nous ne pouvons en garantir l’exactitude ou la fiabilité. Amgen ne cautionne pas ces contenus. Toute personne publiant un contenu est responsable du contenu qu’elle publie.
 • Les publications d’Amgen sont à titre d’information et ne doivent pas être considérées comme des avis professionnels ou médicaux. Consultez votre médecin en toutes circonstances si vous avez des questions concernant une maladie ou un traitement.
 • Si vous êtes mineur(e), ne partagez pas votre commentaire sans qu’un parent ou représentant légal en ait connaissance et vous y autorise.

En vigueur à compter depuis le 1er janvier 2022.


Linee guida per la community sui social media Amgen

Amgen Inc. (“Amgen,” “Noi” o “Nostro/a/i/e”) utilizza i social media, nell’ambito del proprio impegno, per la comunicazione trasparente e tempestiva con clienti, pazienti che utilizzano i prodotti Amgen e le parti interessate. Amgen offre diversi social media che è possibile utilizzare per tenere il passo con le notizie e le attività di Amgen. Questi social media sono soggetti al Codice di condotta di Amgen disponibile qui.

Nell’interazione con uno dei social media di Amgen, si accettano le presenti Linee guida per la community (le Linee guida) oltre ai Termini di servizio/Condizioni d’uso e/o altre note legali fornite da Amgen e quelle delle rispettive piattaforme di social media tra cui, ma non limitati a, TwitterFacebook, YouTubeLinkedIn.

Nell’interazione con Amgen, attenersi alle seguenti linee guida:

Se il sito di Amgen consente commenti, inoltro, ripubblicazione, gradimento o altre funzionalità interattive da parte degli utenti, non condividere commenti che contengano:
 • Uso di prodotti Amgen non conformi con le informazioni prescritte approvate;
 • Commenti o inferenze inappropriati sui concorrenti di Amgen;
 • Contenuto errato, falso, fuorviante, confidenziale o non di carattere pubblico;
 • Comunicazioni che potrebbero mettere in imbarazzo, molestare o offendere altre persone, diffamatorie o che costituirebbero un’intrusione della privacy di una persona;
 • Materiale o commenti sessualmente offensivi o tutto ciò che possa offendere o denigrare un’altra persona in ragione di razza, sesso, colore, religione, età, orientamento sessuale, identità di genere o disabilità;
 • Pubblicità o promozione di prodotti o servizi;
  • Non pubblicare contenuti che possano violare il copyright o il marchio di fabbrica di altri.

Amgen si riserva il diritto di rifiutare e/o rimuovere commenti non in linea con le presenti Linee guida e di bloccare gli utenti che violano queste Linee guida.

Importante: eventi avversi, reclami sui prodotti e altri esiti di sicurezza: se il post include un possibile evento avverso, reclamo relativo al prodotto o altre informazioni sulla sicurezza associate a un prodotto Amgen, potremmo rivolgerci alla legge affinché contatti l’autore del post al fine di acquisire ulteriori informazioni. È possibile contattarci direttamente per segnalare eventi avversi, reclami relativi al prodotto o altre informazioni di sicurezza relative a un prodotto Amgen rivolgendosi ad Amgen per le Informazioni mediche al numero 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436). Per i Paesi al di fuori degli Stati Uniti, fare clic qui per informazioni sui contatti Amgen locali. In alternativa, se si preferisce, è possibile contattare l’autorità sanitaria locale.

Desideriamo inoltre segnalare che:

 • A causa della natura del settore di appartenenza, Amgen potrebbe non essere in grado di affrontare determinati argomenti online. In tali circostanze, segnaleremo e suggeriremo altri mezzi con cui comunicare con Amgen.
 • Amgen dispone di professionisti del settore medico per rispondere alle domande degli operatori sanitari, rivolgendosi al numero 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436) o visitando la pagina www.amgenmedinfo.com.
 • Commenti e altro materiale non pubblicato da Amgen non riflettono necessariamente le opinioni di Amgen, pertanto non possiamo garantirne l’accuratezza o l’affidabilità. Amgen non approva questi contenuti. L’intero contenuto è responsabilità dell’autore che lo pubblica.
 • I post di Amgen sono puramente informativi e non devono essere considerati come consigli medici o professionali. Consultare sempre il proprio medico per qualsiasi domanda riguardo una condizione medica o un trattamento.
 • I minorenni non devono condividere i propri commenti all’insaputa e senza il permesso di un genitore o di un tutore legale.

A decorrere dal 1 gennaio 2022

Az Amgen közösségi médiára vonatkozó irányelvei

Az Amgen Inc. (a továbbiakban: „Amgen”, „mi” vagy „miénk”) azért használja a közösségi médiát, mert elkötelezett a termékeit használó ügyfelekkel és betegekkel, illetve az érdekelt felekkel történő átlátszó és rendszeres kapcsolattartás iránt. Az Amgen számos közösségimédia-felületen van jelen, ahol Ön tájékozódhat az Amgennel kapcsolatos legfrissebb hírekről és tevékenységekről. E közösségimédia-felületek megfelelnek az Amgen Magatartáskódexének, melyet itt talál.

Az Amgen közösségimédia-felületeinek használatával Ön elfogadja a jelen közösségi irányelveket (a továbbiakban: „Irányelvek”), illetve a Szolgáltatási Feltételeket/Felhasználói Megállapodásokat és/vagy az Amgen és az adott közösségimédia-felület, többek között a Twitter, a Facebook, a YouTube és a LinkedIn által kiadott egyéb jogi közleményeket.

Kérjük, az Amgennel való kapcsolatfelvétel során tartsa be az alábbi irányelveket:

Amennyiben az Amgen oldalán engedélyezett a felhasználók számára a hozzászólás, a továbbítás, a megosztás, a kedvelés vagy egyéb interaktív funkció, kérjük, ne írjon olyan hozzászólásokat, melyek a következőket tartalmazzák:

 • Amgen-termékek nem a jóváhagyott adagolási előírásnak megfelelő használata;
 • az Amgen versenytársaival kapcsolatos helytelen megjegyzések vagy következtetések;
 • pontatlan, hamis, félrevezető, bizalmas vagy nem a nyilvánosságnak szánt tartalom;
 • más személyeket feszélyező, zaklató vagy sértő közlések, becsmérlő vagy egy személy személyiségi jogait sértő megjegyzések;
 • szexuálisan sértő tartalom vagy hozzászólás vagy minden egyéb, ami sértő vagy becsmérlő lehet egy másik emberre nézve rassz, nem, bőrszín, vallás, életkor, szexuális irányultság, nemi identitás vagy fogyatékosság tekintetében;
 • termékek vagy szolgáltatások reklámozása vagy promóciója;
  • Kérjük, ne tegyen közzé olyan tartalmat, amely sérti más személyek szerzői jogát vagy védjegyét.

Az Amgen fenntartja magának a jogot, hogy elutasítsa és/vagy eltávolítsa a jelen Irányelveknek nem megfelelő megjegyzéseket, és letiltsa a jelen Irányelveket megszegő felhasználókat.

Fontos – Nemkívánatos események, termékekkel kapcsolatos panaszok és egyéb biztonsági kérdések: Amennyiben bejegyzésében egy lehetséges nemkívánatos eseményt, termékkel kapcsolatos panaszt vagy Amgen-készítménnyel kapcsolatos egyéb biztonsági kérdést említ meg, a jogszabályok értelmében fel kell vennünk Önnel a kapcsolatot, hogy további információkat kérjünk. Nemkívánatos eseménnyel, termékkel kapcsolatos panasszal vagy Amgen-készítménnyel kapcsolatos egyéb biztonsági kérdéssel közvetlenül hozzánk is fordulhat az Amgen orvosi információs vonalán, az 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436) számon. Ha Ön az Egyesült Államok területén kívül él, ide kattintva megtekintheti az Amgen helyi elérhetőségeit az egyes országokban. Ha szeretné, a helyi egészségügyi hatósághoz is fordulhat.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy:
 • Iparágunk természetéből adódóan az Amgen bizonyos témákat nem vitathat meg Önnel online. Ilyen esetekben tájékoztatjuk Önt erről, és másik kommunikációs csatornát javasolunk.
 • Az Amgen orvosi szakemberei készséggel állnak az egészségügyi szakemberek rendelkezésére kérdés esetén. Hívja az 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436) telefonszámot, vagy látogasson el a www.amgenmedinfo.com oldalra.
 • Azok a hozzászólások és egyéb anyagok, amelyeket nem az Amgen tesz közzé, nem feltétlenül tükrözik az Amgen nézeteit vagy véleményét, és nem vállalunk felelősséget ezek pontosságáért vagy megbízhatóságáért. Az Amgen elhatárolódik az ilyen tartalmaktól. A tartalomért az azt közzétevő személy felel.
 • Az Amgen bejegyzései tájékoztató jellegűek, és nem tekintendők szakmai vagy orvosi tanácsadásnak. Egészségügyi állapotával vagy kezelésével kapcsolatos kérdéseivel mindig forduljon orvosához!
 • Ha kiskorú vagy, hozzászólásodat kizárólag szülő vagy törvényes gyám értesítésével és engedélyével teheted közzé.

Hatálybalépés napja: 2022. január 1.

Amgen-communityrichtlijnen voor sociale media

Amgen Inc. ("Amgen", "Wij" of "Ons/Onze") maakt gebruik van sociale media als onderdeel van onze inzet om op transparante en tijdige wijze te communiceren met onze klanten, de patiënten die onze producten gebruiken en belanghebbenden. Amgen heeft verschillende sociale-mediakanalen die u kunt gebruiken om op de hoogte te blijven van nieuws over Amgen en zijn activiteiten. Deze sociale-mediakanalen zijn onderworpen aan de Gedragscode van Amgen die u hier kunt lezen.

Wanneer u een van de sociale-mediakanalen van Amgen gebruikt, stemt u in met deze Community-richtlijnen (de Richtlijnen) naast de algemene voorwaarden/gebruikersovereenkomsten en/of andere juridische kennisgevingen die door Amgen en de respectieve sociale-mediaplatforms worden verstrekt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, TwitterFacebook, YouTube en LinkedIn.

Volg onderstaande richtlijnen wanneer u met Amgen in contact treedt:

Als gebruikers op de Amgen-website kunnen reageren, en berichten kunnen doorsturen, opnieuw plaatsen, leuk vinden of van andere interactieve functionaliteiten gebruik kunnen maken, deel dan geen opmerkingen die:
 • gaan over gebruik van Amgen-producten dat niet in overeenstemming is met de goedgekeurde voorschrijfinformatie;
 • ongepaste opmerkingen of conclusies over concurrenten van Amgen bevatten;
 • onjuiste, valse, misleidende, vertrouwelijke of niet-openbare inhoud bevatten;
 • berichten bevatten die anderen in verlegenheid brengen, pesten of beledigen, smadelijk zijn of die een inbreuk vormen op de privacy van een persoon;
 • seksueel aanstootgevend materiaal of opmerkingen of andere dingen bevatten die anderen kunnen beledigen of in diskrediet brengen op basis van zijn of haar ras, geslacht, kleur, religie, leeftijd, seksuele geaardheid, geslachtidentiteit of invaliditeit;
 • reclame maken voor producten of diensten of deze aanbevelen.
  • Post geen content die inbreuk maakt op het copyright of handelsmerk van anderen.

Amgen behoudt zich het recht voor opmerkingen af te wijzen en/of te verwijderen die niet in overeenstemming zijn met deze Richtlijnen en om gebruikers te blokkeren die deze Richtlijnen schenden.

Belangrijk – Ongewenste voorvallen, klachten over producten en andere veiligheidsbevindingen: Als uw post een mogelijk ongewenst voorval, klacht over een product of andere veiligheidsbevinding in verband met een product van Amgen bevat, zijn wij mogelijk wettelijk verplicht contact met u op te nemen voor nadere informatie. U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen om een ongewenst voorval, klacht over een product of andere veiligheidsbevinding over een product van Amgen  te melden door te bellen naar Amgen Medical Information op 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436). Voor landen buiten de Verenigde Staten kunt u hier klikken voor plaatselijke contactinformatie van Amgen. U kunt ook, als u hieraan de voorkeur geeft, contact opnemen met uw plaatselijke gezondheidsinstantie.

Ook wijzen wij u er op dat:
 • Ten gevolge van de aard van onze bedrijfstak, Amgen mogelijk niet in staat is om online met u over bepaalde onderwerpen te praten. In dergelijke omstandigheden informeren wij u over en suggereren we andere manieren waarop u met Amgen kunt communiceren.
 • Amgen heeft medische professionals klaarstaan om vragen te beantwoorden van zorgverleners – hiervoor kunt u bellen met 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436) of gaat u naar www.amgenmedinfo.com.
 • Opmerkingen en ander materiaal dat niet door Amgen is gepost, weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de standpunten of meningen van Amgen en we kunnen de juistheid of betrouwbaarheid ervan niet garanderen. Amgen onderschrijft deze content niet. De persoon die de content post, is hiervoor aansprakelijk.
 • De posts van Amgen dienen ter informatie en moeten niet worden beschouwd als professioneel of medisch advies. Raadpleeg bij vragen over een medische aandoening of behandeling altijd uw arts.
 • Als u minderjarig bent, deel uw commentaar dan niet zonder dat een ouder of wettelijke voogd hiervan op de hoogte is en hiervoor toestemming heeft gegeven. 

Inwerkingtreding 1 januari 2022

Wytyczne dotyczące kanałów spółki Amgen w mediach społecznościowych

Spółka Amgen Inc. („Amgen”) wykorzystuje media społecznościowe w ramach swojego zobowiązania do przejrzystego i terminowego informowania klientów, pacjentów korzystających z jej produktów oraz zainteresowanych podmiotów. Spółka Amgen oferuje kilka kanałów w mediach społecznościowych, za pomocą których można uzyskiwać aktualne wiadomości i informacje o podejmowanych przez nią działaniach. Te kanały w mediach społecznościowych podlegają „Kodeksowi postępowania” spółki Amgen, z którym można się zapoznać tutaj.

Korzystając z kanałów społecznościowych spółki Amgen, użytkownik akceptuje niniejsze „Wytyczne dotyczące mediów społecznościowych” („Wytyczne”) oraz „Warunki korzystania z usług” / umowy z użytkownikiem i/lub inne informacje prawne dostarczone przez spółkę Amgen oraz odpowiednie platformy społecznościowe, w tym między innymi Twitter, Facebook, YouTube i LinkedIn.

W przypadku nawiązywania kontaktu ze spółką Amgen należy postępować zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Jeśli witryna spółki Amgen umożliwia komentowanie, przekazywanie, ponowne zamieszczanie, klikanie opcji „Lubię to” lub korzystanie z innych interaktywnych funkcji przez użytkowników, nie należy zamieszczać komentarzy, które zawierają:
 • treści dotyczące stosowania produktów spółki Amgen niezgodnie z zatwierdzonymi informacjami dotyczącymi przepisywania leków;
 • niewłaściwe komentarze lub wnioski dotyczące konkurentów spółki Amgen;
 • nieprawdziwe, fałszywe, wprowadzające w błąd, poufne lub niepubliczne treści;
 • informacje mogące wprawiać w zakłopotanie, nękać lub obrażać inne osoby, zniesławiać lub stanowić naruszenie prywatności;
 • materiały lub komentarze obraźliwe seksualnie lub jakiekolwiek inne treści, które mogłyby obrazić lub zdyskredytować inną osobę ze względu na jej rasę, płeć, kolor skóry, wyznanie, wiek, orientację seksualną, tożsamość płciową lub niepełnosprawność;
 • reklamę lub promocję produktów lub usług;
  • nie należy zamieszczać treści, które naruszają prawa autorskie lub znaki towarowe innych osób.

Spółka Amgen zastrzega sobie prawo do odrzucenia i/lub usunięcia komentarzy, które nie są zgodne z niniejszymi Wytycznymi, oraz do zablokowania użytkowników, którzy je naruszają.

Ważne — zdarzenia niepożądane, reklamacje produktu i inne kwestie dotyczące bezpieczeństwa: Jeśli wiadomość zamieszczana przez użytkownika zawiera informacje dotyczące ewentualnego zdarzenia niepożądanego, reklamacji produktu lub innej kwestii związanej z bezpieczeństwem produktu spółki Amgen, może ona być prawnie zobowiązana do skontaktowania się z użytkownikiem w celu uzyskania dalszych informacji. Ze spółką Amgen można skontaktować się bezpośrednio w celu zgłoszenia zdarzenia niepożądanego, reklamacji produktu lub innej kwestii dotyczącej bezpieczeństwa produktu Amgen, dzwoniąc pod numer 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436). W przypadku krajów innych niż Stany Zjednoczone należy kliknąć tutaj, aby uzyskać lokalne dane kontaktowe spółki Amgen. Ewentualnie, jeśli użytkownik woli, może skontaktować się z miejscowymi organami odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia.

Spółka Amgen chce również, aby użytkownik wiedział, że:
 • ze względu na specyfikę branży może ona nie być w stanie rozmawiać z nim na określone tematy przez Internet. W takich okolicznościach poinformuje ona o tym użytkownika i zaproponuje inne sposoby kontaktu;
 • spółka Amgen dysponuje pracownikami służby zdrowia, którzy mogą odpowiedzieć na adresowane do nich pytania. W takim przypadku należy zadzwonić pod numer 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436) lub odwiedzić stronę www.amgenmedinfo.com;
 • komentarze i inne materiały nieopublikowane przez spółkę Amgen niekoniecznie odzwierciedlają jej poglądy lub opinie i nie może ona zagwarantować ich dokładności ani wiarygodności. Spółka Amgen nie popiera takich treści. Za wszelkie treści odpowiadają osoby, które je zamieszczają;
 • wpisy spółki Amgen mają charakter informacyjny i nie należy ich traktować jako porady specjalistycznej lub medycznej. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia lub leczenia należy zawsze zwracać się o poradę do lekarza;
 • osoby niepełnoletnie nie powinny zamieszczać komentarzy bez wiedzy i zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

Obowiązują od dnia 1 stycznia 2022 r.Diretrizes da comunidade de mídia social da Amgen

A Amgen Inc. (“Amgen,” “Nós” ou “Nosso”) usa as mídias sociais como parte do nosso compromisso de nos comunicar com clientes e pacientes que usam nossos produtos, e também com os demais interessados, de uma forma transparente e oportuna. A Amgen oferece diversos canais de mídia social que você pode usar para se manter atualizado com as notícias e atividades da Amgen. Esses canais de mídia social estão sujeitos ao Código de Conduta da Amgen, que pode ser lido aqui.

Ao se envolver com qualquer um dos canais de mídia social da Amgen, você concorda com estas Diretrizes da comunidade (as Diretrizes), além dos Termos de Serviço/Contratos do Usuário e/ou outros avisos legais fornecidos pela Amgen e com os das respectivas plataformas de mídia social incluindo, mas sem limitações, TwitterFacebook, YouTubeLinkedIn.

Siga as orientações abaixo ao se envolver com a Amgen:

Se o site da Amgen permitir comentários, encaminhamentos, republicações, curtidas ou outras funcionalidades interativas por parte dos usuários, não compartilhe comentários que contenham:
 • Uso de produtos da Amgen que não estejam de acordo com as informações de prescrição aprovadas;
 • Comentários ou inferências inapropriadas sobre concorrentes da Amgen;
 • Conteúdo incorreto, falso, enganoso, confidencial ou não público;
 • Comunicações que possam constranger, assediar ou ofender outras pessoas, que sejam difamatórias ou constituiriam uma invasão à privacidade de um indivíduo;
 • Material sexualmente ofensivo ou comentários ou qualquer coisa que possa ofender ou depreciar outra pessoa devido à sua raça, sexo, cor, religião, idade, orientação sexual, identidade de gênero ou deficiência;
 • Divulgação ou promoção de produtos ou serviços;
  • Não poste qualquer conteúdo que infrinja os direitos autorais ou marcas registradas de terceiros.

A Amgen se reserva o direito de rejeitar e/ou remover comentários que não estejam de acordo com estas Diretrizes e de bloquear usuários que violarem estas Diretrizes.

Importante - Eventos adversos, reclamações sobre produtos e outras descobertas de segurança: Se a sua postagem incluir um possível evento adverso, reclamação sobre produtos ou outra constatação de segurança associada a um produto da Amgen, poderemos ser obrigados por lei a entrar em contato com você para obter mais informações. Você pode entrar em contato conosco diretamente para relatar um evento adverso, reclamação de produto ou outra descoberta de segurança relacionada a um produto da Amgen ligando para a Amgen Medical Information pelo número 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436). Para países que não sejam os EUA, clique aqui para obter as informações de contato locais da Amgen. Caso seja de sua preferência, também é possível entrar em contato com a autoridade de saúde local.

Também queremos que você saiba que:
 • Devido à natureza do nosso setor, a Amgen pode não ser capaz de abordar determinados tópicos com você online. Em tais circunstâncias, nós iremos informar e sugerir outros meios para comunicação com a Amgen.
 • A Amgen tem profissionais da área de saúde disponíveis para responder às questões dos profissionais – ligue para 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436) ou acesse www.amgenmedinfo.com.
 • Comentários e outros materiais não publicados pela Amgen não refletem necessariamente as opiniões da Amgen e não podemos garantir sua precisão ou confiabilidade. A Amgen não endossa esse conteúdo. Todo o conteúdo é de responsabilidade do indivíduo que o publica.
 • As publicações da Amgen são informativas e não devem ser vistas como aconselhamento profissional ou médico. Sempre busque orientação de seu médico para qualquer dúvida que você possa ter em relação a uma condição médica ou tratamento.
 • Se você for menor de idade, não compartilhe seu comentário sem o conhecimento e a permissão de um dos pais ou responsável legal.

Em vigor a partir de 1 de janeiro de 2022


Diretrizes da Comunidade Amgen para as Redes Sociais

A Amgen Inc. ("Amgen", "Nós" ou "Os nossos/As nossas") usa as redes sociais como parte do compromisso assumido de comunicar, de forma transparente e oportuna, com os respetivos clientes, doentes que utilizam os seus produtos, bem como com as partes interessadas. A Amgen oferece ao utilizador vários canais de redes sociais que este pode utilizar para se manter a par das novidades e das atividades da Amgen. Estes canais das redes sociais são regulados pelo Código de Conduta da Amgen, que poderá ser lido aqui.

Quando o utilizador interage com qualquer um dos canais das redes sociais da Amgen, está a aceitar as presentes Diretrizes da Comunidade (as Diretrizes), além dos Termos de Serviço / Acordos do Utilizador e/ou de outros avisos legais fornecidos pela Amgen e os das respetivas plataformas das redes sociais incluindo, embora sem caráter limitativo, TwitterFacebook, YouTubeLinkedIn.

Respeite as diretrizes referidas em seguida quando interagir com a Amgen:

Se o site da Amgen lhe permitir fazer comentários, reencaminhar, republicar, fazer gosto ou outras funcionalidades interativas, por favor, não partilhe comentários que contenham:
 • O uso de produtos da Amgen de uma forma não indicada nas informações de prescrição aprovadas;
 • Inferências ou comentários inadequados sobre os concorrentes da Amgen;
 • Conteúdos incorretos, falsos, enganadores, confidenciais ou não públicos;
 • Comunicações que possam constranger, assediar ou ofender outras pessoas, que sejam difamatórias ou possam constituir uma invasão de privacidade de um indivíduo;
 • Material ou comentários sexualmente ofensivos, ou tudo o que possa ofender ou denegrir outra pessoa em razão da sua raça, sexo, cor, religião, idade, orientação sexual, identidade de género ou incapacidade;
 • Publicitar ou promover produtos ou serviços;
  • Não publique conteúdos que possam violar direitos de autor ou marcas comerciais de outras empresas.

A Amgen reserva-se o direito de rejeitar e/ou remover comentários que não cumpram as presentes Diretrizes e de bloquear utilizadores que violem as mesmas.

Importante – Efeitos adversos, reclamações de produtos e outras questões relacionadas com segurança: Se a sua publicação referir um possível efeito adverso, reclamação de um produto ou outra questão relacionada com segurança, que esteja associada a um produto da Amgen, poderemos, de acordo com a legislação em vigor, ter de o contactar para mais informações. Pode contactar-nos diretamente para comunicar um efeito adverso, uma reclamação relacionada com um produto ou outras questões relacionadas com segurança, que estejam associadas a um produto da Amgen, telefonando para as informações médicas da Amgen através do número 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436). Para os países fora dos Estados Unidos, clique aqui.  para obter informações sobre os contactos locais da Amgen. Em alternativa, se preferir, pode contactar a autoridade de saúde local do seu país.

Queremos ainda que saiba que:
 • Devido à natureza da nossa indústria, a Amgen pode ter restrições relativamente aos tópicos sobre os quais pode falar consigo online. Nessas circunstâncias, é informado da situação e sugerimos-lhe outra forma de comunicar com a Amgen.
 • A Amgen dispõe de profissionais médicos disponíveis para responder às perguntas dos profissionais de saúde – telefone para 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436) ou visite www.amgenmedinfo.com.
 • Os comentários e outros materiais não publicados pela Amgen não refletem necessariamente os pontos de vista ou as opiniões da Amgen, e não podemos garantir a sua precisão ou fiabilidade. A Amgen não endossa estes conteúdos. Todos os conteúdos são da responsabilidade de quem os publica.
 • As publicações da Amgen são informativas e não devem ser vistas como um aconselhamento profissional ou médico. Consulte sempre o seu médico para esclarecer qualquer dúvida relacionada com uma situação clínica ou um tratamento médico.
 • Se é menor, não partilhe os seus comentários sem conhecimento e autorização de um dos progenitores ou do tutor legal.

Em vigor a 1 de janeiro de 2022

Orientări privind Comunitatea Amgen Social Media

Amgen Inc. („Amgen”, „Noi” sau „Nostru(astră)) folosește social media ca parte a angajamentului nostru de a comunica cu clienții noștri, cu pacienții care ne utilizează produsele și cu acționarii în mod transparent și în timp util. Amgen vă pune la dispoziție mai multe canale de social media pe care le puteți utiliza pentru a fi la curent cu ultimele noutăți și activități ale Amgen. Aceste canale de social media respectă Codul de conduită Amgen, care poate fi citit aici.

Atunci când accesați oricare dintre canalele de social media ale Amgen, sunteți de acord cu următoarele Orientări privind Comunitatea (Orientările), pe lângă Termenii Serviciului/Acordurile Utilizatorului precum și/sau pe lângă orice alte notificări legale furnizate de Amgen și de respectivele platforme de social media, inclusiv, dar fără limitare la, TwitterFacebook, YouTubeLinkedIn.

Vă rugăm să respectați îndrumările de mai jos atunci când inițiați o acțiune în cadrul Amgen:

Dacă site-ul Amgen vă permite să efectuați comentarii, să redirecționați, să repostați sau să dați like unui conținut sau să utilizați alte funcții interactive destinate utilizatorilor, vă rugăm să nu distribuiți comentarii care conțin:
 • Utilizarea produselor Amgen nu respectă informațiile de prescriere aprobate;
 • Comentarii sau interfețe inadecvate cu privire la competitorii lui Amgen;
 • Conținut incorect, fals, care induce în eroare, confidențial sau cu caracter privat;
 • Comunicări cu caracter ridiculizant, hărțuitor sau ofensator față de alte persoane, ce sunt defăimătoare sau pot încălca caracterul privat al vieții unei persoane;
 • Materiale sau comentarii cu conținut sexual ofensator sau orice alt lucru care ar putea ofensa sau discredita o altă persoană datorită rasei, sexului, culorii pielii, religiei, vârstei, orientării sexuale, identității sexuale sau dizabilităților acesteia;
 • Publicitatea sau promovarea unor produse sau servicii;
  • Vă rugăm să nu postați niciun conținut care încalcă drepturile de autor sau mărcile înregistrate ale altor persoane/entități.

Amgen își rezervă dreptul de a respinge și/sau de a înlătura comentariile care nu respectă aceste Orientări și de a bloca utilizatorii care le încalcă.

Important – Efecte secundare, reclamații privind produsele și alte constatări privind siguranța: Dacă postarea dvs. include un posibil efect secundar, o reclamație cu privire la un produs, sau alte constatări privind siguranța asociate unui produs Amgen, este posibil ca prevederile legale să ne oblige să vă contactăm pentru informații suplimentare. Ne puteți contacta în mod direct pentru a raporta un efect secundar, o reclamaţie privind produsele sau alte constatări privind siguranţă în ceea ce priveşte un produs Amgen sunând la Informaţii medicale Amgen la 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436). Pentru țările dinafara Statelor Unite, vă rugăm să faceți clic aici. pentru a accesa datele de contact ale Amgen din țara dvs. Alternativ, puteți contacta, dacă preferați, autoritatea dvs. națională pentru sănătate.

De asemenea, dorim să vă informăm că:
 • Datorită specificului industriei noastre, este posibil ca Amgen să nu aibă dreptul de a discuta anumite subiecte cu dvs. în mediul online. Într-o astfel de situație, vă vom înștiința și vă vom sugera alte mijloace prin care puteți comunica cu Amgen.
 • Amgen vă pune la dispoziție profesioniști din domeniul medical care pot răspunde întrebărilor Personalului medico-sanitar - vă rugăm să sunați la 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436) sau să accesați www.amgenmedinfo.com.
 • Comentariile precum și alte materiale care nu sunt postate de către Amgen nu reflectă în mod obligatoriu părerile sau opiniile Amgen și nu putem garanta acuratețea sau fiabilitatea acestora. Amgen nu aprobă acest conținut. Întregul conținut este responsabilitatea persoanei care îl postează.
 • Postările lui Amgen au caracter informațional și nu trebuie considerate ca fiind recomadări profesionale sau medicale. Dacă orice întrebări cu privire la o afecțiune sau tratament medicamentos, vă rugăm să vă adresați medicului dvs.
 • Dacă sunteți o persoană minoră, nu distribuiți comentarii în lipsa acordului unuia dintre părinții dvs. sau al tutorelui dvs. legal și fără cunoștința acestora.

În vigoare din data de 1 ianuarie 2022


Pokyny pre komunitu spoločnosti Amgen týkajúce sa používania sociálnych médií

Spoločnosť Amgen Inc. („Amgen“, „My“ alebo „Naše“) používa sociálne médiá v rámci nášho záväzku komunikovať so zákazníkmi, pacientmi užívajúcimi naše produkty a zainteresovanými stranami transparentným a včasným spôsobom. Spoločnosť Amgen ponúka niekoľko kanálov sociálnych médií, vďaka ktorým budete mať neustály prehľad o novinkách a aktivitách spoločnosti Amgen. Tieto kanály sociálnych médií podliehajú Kódexu správania spoločnosti Amgen, ktorý nájdete na tejto stránke.

Používaním akéhokoľvek z kanálov sociálnych médií spoločnosti Amgen vyjadrujete súhlas s týmito Pokynmi pre komunitu (Pokyny), ako aj so Zmluvnými podmienkami / Používateľskou zmluvou a/alebo inými právnymi oznámeniami poskytnutými spoločnosťou Amgen a podmienkami príslušných platforiem sociálnych médií vrátane, okrem iných, služieb TwitterFacebook, YouTubeLinkedIn.

Pri komunikácii so spoločnosťou Amgen dodržiavajte nasledujúce pokyny:

Ak web spoločnosti Amgen umožňuje používateľom zverejňovať komentáre, preposielať alebo opätovne zverejňovať príspevky, kladne hodnotiť alebo používať iné interaktívne funkcie, nezdieľajte komentáre, ktoré zahrnujú nasledujúci obsah:
 • užívanie produktov spoločnosti Amgen, ktoré nie je v súlade so schválenými informáciami o užívaní prípravku;
 • nevhodné komentáre alebo úsudky týkajúce sa konkurencie spoločnosti Amgen;
 • nesprávny, falošný, zavádzajúci, dôverný alebo neverejný obsah;
 • komunikácia, ktorá by mohla zahanbovať, obťažovať alebo urážať iné osoby alebo ktorá je hanlivá či porušuje ochranu súkromia jednotlivca;
 • sexuálne urážlivý materiál alebo komentáre, prípadne čokoľvek iné, čo by mohlo uraziť alebo znevážiť inú osobu pre jej rasu, pohlavie, farbu, náboženstvo, vek, sexuálnu orientáciu, pohlavnú identitu alebo zdravotné postihnutie;
 • inzercia alebo propagácia produktov či služieb.
  • Nezverejňujte žiadny obsah, ktorý porušuje autorské práva alebo ochrannú známku inej strany.

Spoločnosť Amgen si vyhradzuje právo odmietnuť a/alebo odstrániť komentáre, ktoré nie sú v súlade s týmito Pokynmi, a zablokovať používateľov, ktorí tieto Pokyny porušia.

Dôležité – nežiaduce udalosti, sťažnosti na produkt a iné bezpečnostné zistenia: Ak váš príspevok zahŕňa možnú nežiaducu udalosť, sťažnosť na produkt alebo iné bezpečnostné zistenie súvisiace s produktom spoločnosti Amgen, môžeme byť zo zákona povinní vás kontaktovať so žiadosťou o ďalšie informácie. Ak chcete nahlásiť nežiaducu udalosť, sťažnosť na produkt alebo iné bezpečnostné zistenie súvisiace s produktom spoločnosti Amgen, môžete telefonicky kontaktovať linku lekárskych informácií spoločnosti Amgen na čísle 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436). Pre krajiny mimo Spojených štátov sú kontaktné informácie miestnych zastúpení spoločnosti Amgen uvedené na tejto stránke. Prípadne sa môžete obrátiť na miestny zdravotnícky úrad.

Chceme vás tiež upozorniť na nasledovné:
 • Vzhľadom na povahu nášho odvetvia s vami spoločnosť Amgen možno nebude môcť konzultovať určité témy on-line. V takýchto prípadoch vás na to upozorníme a navrhneme vám iné spôsoby komunikácie.
 • Spoločnosť Amgen má k dispozícii lekárskych odborníkov, ktorí poskytnú odpovede na otázky týkajúce sa zdravotníckych pracovníkov – zavolajte na číslo 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436) alebo navštívte adresu www.amgenmedinfo.com.
 • Komentáre a iné materiály, ktoré nezverejnila spoločnosť Amgen, nevyhnutne neodrážajú stanoviska alebo názory spoločnosti Amgen a nemôžeme zaručiť ich presnosť ani spoľahlivosť. Spoločnosť Amgen tento obsah nepotvrdzuje. Za všetok obsah je zodpovedná osoba, ktorá ho zverejnila.
 • Príspevky spoločnosti Amgen sú informačné a nemali by sa považovať za odborné ani lekárske rady. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zdravotného stavu alebo liečby, vyhľadajte pomoc lekára.
 • Ak nie ste plnoletý/-á, nezdieľajte svoj komentár bez vedomia a povolenia rodiča alebo zákonného zástupcu.

Začiatok účinnosti: 1. januára 2022


Amgen Sosyal Medya Topluluk Kılavuzu

Amgen Inc. (“Amgen”, “Biz” ya da “Bizim” anlamında), müşterilerimiz, ürünlerimizi kullanan hastalar ve paydaşlarımız ile zamanında ve şeffaf bir şekilde iletişim kurmaya yönelik kararlılığının bir parçası olarak sosyal medyayı kullanır. Amgen, güncel olarak haberleri ve etkinlikleri takip edebileceğiniz bir dizi sosyal medya kanalı sunmaktadır. Bu sosyal medya kanalları Amgen’in buradan ulaşılabilecek Davranış Kurallarına tabidir.

Amgen’in sosyal medya kanallarından herhangi birinde eylemde bulunduğunuzda Hizmet Kullanım Şartlarına / Kullanıcı Anlaşmalarına ve/veya Amgen tarafından ya da sosyal medya platformları (Bu platformlardan bazıları: TwitterFacebook, YouTubeLinkedIn) tarafından ortaya konulan diğer yasal bildirimlere ek olarak bu Topluluk Kılavuzunu (Kılavuz) da kabul etmiş olursunuz.

Lütfen Amgen’de paylaşım yaparken aşağıdaki kurallara uyunuz:

Amgen sitesinde kullanıcılar yorum yapabiliyor, yönlendirebiliyor, tekrar paylaşabiliyor, beğenebiliyor veya diğer interaktif işlevleri kullanabiliyor ise lütfen aşağıda özellikleri verilen içerikleri paylaşmayınız:

 • Amgen ürünlerinin onaylanmış reçete bilgileriyle bağdaşmayan kullanımı;
 • Amgen’in rakipleri hakkında uygunsuz yorumlar ya da çıkarımlar;
 • Doğru olmayan, sahte, yanlış yönlendiren veya gizli tutulması gereken içerikler;
 • Bireyin mahremiyetini ihlal edebilecek, lekeleyici veya başka insanları gücendirebilecek, rahatsız edebilecek, utandırabilecek ifadeler;
 • Cinsel olarak saldırgan olan yorumlar veya materyaller ya da başka birini ırkı, cinsiyeti, ten rengi, dini, yaşı, cinsel tercihi, cinsel kimliği ya da engeli nedeniyle küçümseyebilecek veya rencide edebilecek yorumlar;
 • Ürün veya hizmetlerin reklamı ya da tanıtımı;
  • Lütfen başkalarına ait telif haklarını ya da ticari marka haklarını çiğneyebilecek hiçbir içeriği paylaşmayınız.

Amgen, bu Kılavuza uymayan yorumları reddetme ve/veya silme ve bu Kılavuzu ihlal eden kullanıcıları engelleme hakkını saklı tutar.

Önemli – Advers Olaylar, Ürün Şikayetleri ve Diğer Güvenlik Bulguları: Paylaştığınız içerik Amgen ürünleriyle ilgili muhtemel bir advers olay, ürün şikayeti ya da diğer bir güvenlik bulgusu içeriyorsa yasalar gereği daha fazla bilgi almak için size ulaşmamız gerekebilir. Amgen ürünleriyle ilgili bir advers olayı, ürün şikayetini ya da diğer güvenlik bulgularını bildirmek için 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436) Amgen Tıbbi Bilgi hattını arayıp bizimle direkt olarak irtibat kurabilirsiniz. ABD dışındaki ülkeler için yerel Amgen iletişim bilgilerini edinmek için lütfen buraya tıklayınız. Alternatif olarak isterseniz yerel sağlık kurumlarıyla irtibat kurabilirsiniz.

Ayrıca şunları da bilmenizi isteriz:
 • Sektörümüzün doğası gereği Amgen belli konuları sizinle çevrimiçi olarak konuşamayabilir. Böyle durumlarda sizi haberdar edeceğiz ve Amgen ile iletişim kurmak için başka yöntemler önereceğiz.
 • Amgen’in sağlıkla ilgili sorularınızı yanıtlamak için hazır bulunan tıbbi profesyonelleri bulunmaktadır – lütfen 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436) numaralı telefonu arayınız ya da www.amgenmedinfo.com adresini ziyaret ediniz.
 • Amgen tarafından paylaşılmayan yorumlar ve diğer materyallerin her zaman Amgen’in görüşlerini veya fikirlerini yansıttığı söylenemez ve bu paylaşımların doğruluğunu ya da güvenilirliğini garanti edemeyiz. Amgen bu içeriği teyit etmez. İçeriğin tüm sorumluluğu onu paylaşan kişiye aittir.
 • Amgen’in paylaşımları bilgi vermek amaçlıdır ve profesyonel ya da tıbbi tavsiye olarak görülmemelidir. Tıbbi bir durum ya da tedaviyle ilgili sorularınız için daima doktorunuza danışın.
 • Reşit değilseniz bir ebeveynin ya da kanuni vasinin bilgisi ve izni olmadan yorum paylaşmayınız.

1 Ocak 2022’den itibaren geçerlidir


Οδηγίες προς τα μέλη της κοινότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Η Amgen Inc. («Amgen», «Εμείς» ή «Mας») χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως μέρος της αφοσίωσής μας για επικοινωνία με διαφανή και έγκαιρο τρόπο προς τους πελάτες μας, τους ασθενείς που χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας και τους ενδιαφερόμενους φορείς. Η Amgen προσφέρει πολλά κανάλια μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ενημερώνεστε για τα νέα και τις δραστηριότητες της Amgen. Αυτά τα κανάλια μέσων κοινωνικής δικτύωσης υπόκεινται στον κώδικα δεοντολογίας της Amgen, ο οποίος διατίθεταιεδώ.

Όταν συμμετέχετε σε κάποιο από τα κανάλια μέσων κοινωνικής δικτύωσης της Amgen, συμφωνείτε με αυτές τις οδηγίες προς τα μέλη της κοινότητας (οι οδηγίες) καθώς και με τους όρους παροχής υπηρεσιών/συμφωνίες χρήστη ή/και άλλες ειδοποιήσεις νομικού χαρακτήρα που παρέχονται από την Amgen και τις αντίστοιχες πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μεταξύ των οποίων, Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn.

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες όταν απευθύνεστε στην Amgen:

Αν ο ιστότοπος της Amgen επιτρέπει τον σχολιασμό, την προώθηση, την αναδημοσίευση, την επιδοκιμασία ή άλλη δυνατότητα αλληλεπίδρασης από τους χρήστες, παρακαλούμε μην κοινοποιείτε σχόλια που περιέχουν:

 • Χρήση προϊόντων της Amgen που δεν συνάδει με τις εγκεκριμένες πληροφορίες συνταγογράφησης.
 • Ακατάλληλα σχόλια ή συμπεράσματα σχετικά με τους ανταγωνιστές της Amgen.
 • Λανθασμένο, εσφαλμένο, παραπλανητικό, εμπιστευτικό ή μη δημόσιο περιεχόμενο.
 • Επικοινωνίες που θα μπορούσαν να εκθέτουν, να παρενοχλούν ή να προσβάλλουν άλλα πρόσωπα, που είναι δυσφημιστικές ή θα αποτελούσαν εισβολή στην ιδιωτικότητα ενός ατόμου.
 • Σεξουαλικώς προσβλητικό υλικό ή σχόλια ή οτιδήποτε μπορεί να προσβάλει ή να απαξιώσει κάποιο άτομο εξαιτίας της φυλής, του φύλου, του χρώματος, της θρησκείας, της ηλικίας, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου ή της αναπηρίας του.
 • Διαφήμιση ή προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών.
  • Μη δημοσιεύετε περιεχόμενο που θα παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα ή το εμπορικό σήμα άλλων.

Η Amgen διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει και/ή να αφαιρεί σχόλια που δεν συμμορφώνονται με αυτές τις οδηγίες και να αποκλείει χρήστες που παραβιάζουν αυτές τις οδηγίες.

Σημαντικό - Ανεπιθύμητα συμβάντα, καταγγελίες προϊόντων και άλλα ευρήματα σχετικά με την ασφάλεια: Αν η ανάρτησή σας περιλαμβάνει πιθανό ανεπιθύμητο συμβάν, καταγγελία προϊόντος ή άλλη διαπίστωση σχετικά με την ασφάλεια που σχετίζεται με προϊόν της Amgen, ενδέχεται να απαιτείται από το νόμο να επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες. Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας για να αναφέρετε ένα ανεπιθύμητο συμβάν, μια καταγγελία προϊόντος ή άλλο εύρημα που αφορά την ασφάλεια σχετικά με ένα προϊόν της Amgen καλώντας το τμήμα ιατρικών πληροφοριών της Amgen στο 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436). Για χώρες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, κάντε κλικ εδώ για τοπικές πληροφορίες επικοινωνίας με την Amgen. Εναλλακτικά, αν προτιμάτε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τοπική αρχή υγείας.

Θέλουμε επίσης να γνωρίζετε ότι:
 • Λόγω της φύσης του κλάδου μας, η Amgen ενδέχεται να μην μπορεί να μιλήσει για ορισμένα θέματα μαζί σας στο διαδίκτυο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα σας ενημερώσουμε και θα σας προτείνουμε άλλα μέσα επικοινωνίας με την Amgen.
 • Η Amgen διαθέτει επαγγελματίες του τομέα της ιατρικής για να απαντά σε ερωτήσεις των επαγγελματιών του τομέα της υγείας – καλέστε στο 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436) ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.amgenmedinfo.com .
 • Τα σχόλια και άλλο υλικό που δεν δημοσιεύτηκαν από την Amgen δεν αντανακλούν απαραιτήτως τις απόψεις ή τις γνώμες της Amgen και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβεια ή την αξιοπιστία τους. Η Amgen δεν προσυπογράφει αυτό το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο στο σύνολό του υπόκειται στην ευθύνη του ατόμου που το δημοσιεύει.
 • Οι δημοσιεύσεις της Amgen είναι ενημερωτικές και δεν πρέπει να θεωρούνται ως επαγγελματικές ή ιατρικές συμβουλές. Πάντα να αναζητείτε οδηγίες από τον ιατρό σας για οποιεσδήποτε ερωτήσεις που μπορεί να έχετε σχετικά με μια πάθηση ή θεραπεία.
 • Εάν είστε ανήλικος(η), μην κοινοποιείτε το σχόλιό σας χωρίς τη γνώση και την συγκατάθεση ενός γονέα ή νόμιμου κηδεμόνα.

Σε ισχύ από τις 1 Ιανουαρίου 2022

Насоки за общността на Amgen в социалните медии

Amgen Inc. („Amgen“, „Ние“ или „Наши“) използва социалните медии като част от своя ангажимент да общува своевременно и прозрачно със своите клиенти, пациентите, които използват неговите продукти, и всички други заинтересовани страни. Amgen предлага няколко канала в социалните медии, по които можете да се осведомявате за новини и дейности, свързани с компанията. Тези канали трябва да се ползват в съответствие с Кодекса на поведение на Amgen, който можете да прочетете тук.

Когато започнете да ползвате някой от каналите на Amgen в социалните меди, приемате настоящите Насоки за общността („Насоки“) в допълнение към Условията за ползване/Споразуменията с потребителя и/или други правни информации, предоставени от Amgen, както и предоставените от съответните социални медийни платформи, включително, но не само TwitterFacebook, YouTubeLinkedIn.

Спазвайте насоките по-долу при контакти с Amgen:

Ако сайтът на Amgen дава възможност за коментар, препращане, препубликуване, харесване или други интерактивни функции от страна на потребителите, не споделяйте коментари, които съдържат:
 • Употреба на продукти на Amgen по начини, които не са в съответствие с утвърдените инструкции за прием на съответния продукт;
 • Неуместни коментари или намеци за конкурентите на Amgen;
 • Неправилно, невярно, подвеждащо или поверително съдържание, или съдържание, предназначено само за вътрешнофирмено ползване;
 • Съобщения, които могат да засрамят, обидят или причинят тормоз на други хора, клевети или информация, чрез публикуването на която се нарушава неприкосновеността на личността;
 • Нецензурни сексуално ориентирани материали или коментари, както и каквато и да било друга информация, която би обидила някого или изразява пренебрежение към някого заради неговата расова принадлежност, пол, цвят на кожата, религиозни убеждения, възраст, сексуална ориентация, полова идентичност или инвалидност;
 • Реклами или промоции на продукти или услуги;
  • Не публикувайте съдържание, което нарушава авторските права или запазената марка на други лица.

Amgen си запазва правото да отхвърли и/или премахне коментарите, които не спазват настоящите Насоки, и да блокира достъпа на потребителите, които ги нарушават.

Важно – нежелани събития, оплаквания от продукти и друга информация, свързана с безопасността: Ако вашата публикация съдържа възможно нежелано събитие, оплакване от продукт или друга информация, свързана с безопасността на продукт на Amgen, може да имаме законово задължение да се свържем с вас за допълнителна информация. Ако желаете да съобщите за нежелано събитие, оплакване от продукт или друга информация, свързана с безопасността на продукт на Amgen, можете да се свържете с нас, като се обадите на отдел „Медицинска информация на Amgen“ (Amgen Medical Information) на телефон 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436). За държави, различни от САЩ, щракнете тук за местна информация за контакт с Amgen. Ако предпочитате, можете да се свържете с местния здравен орган.

Имайте предвид също, че:
 • Поради естеството на своята дейност Amgen може да няма право да обсъжда определени теми с вас онлайн. В такъв случай ще ви уведомим и ще предложим друго средство за общуване с Amgen.
 • Amgen разполага с медицински специалисти, които могат да отговорят на въпросите на здравни специалисти – обадете се на телефон 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436) или посетете www.amgenmedinfo.com.
 • Коментарите или други материали, които не са публикувани от Amgen, не винаги отразяват възгледите или мненията на Amgen, поради което не можем да гарантираме тяхната точност или надеждност. Amgen не одобрява съдържанието на такива публикации. Отговорността за такива публикации носят единствено лицата, които са ги публикували.
 • Amgen публикува материали в медиите с информационна цел и затова тези материали не бива да са считат за професионални или медицински съвети. Ако имате въпроси, свързани със заболяване или лечение, винаги се обръщайте за съвет към вашия лекар.
 • Ако сте малолетен(а), не споделяйте мнението си без знанието и съгласието на родител или


В сила от 1 януари 2022 г.

Правила работы компании Amgen в социальных сетях

Компания Amgen Inc. (далее «Amgen», «Мы» или «Наш») использует социальные сети в рамках своих обязательств по прозрачному и своевременному обмену информацией с нашими клиентами, пациентами, пользующимися нашей продукцией, и заинтересованными лицами. Компания Amgen предлагает несколько новостных каналов в социальных сетях, которыми вы можете пользоваться, чтобы быть в курсе последних новостей и деятельности Amgen. Такие новостные каналы в социальных сетях соответствуют положениям кодекса корпоративной этики Amgen, ознакомиться с которыми можно по данной ссылке.

При использовании любых новостных каналов Amgen в социальных сетях, вы соглашаетесь с настоящими Правилами работы (далее «Правила»), в дополнении к Условиям предоставления услуг/Пользовательским соглашениям, и/или другим, предусмотренным законом уведомлениям от компании Amgen, а также правилами соответствующих социальных сетей, включая, но не ограничиваясь TwitterFacebook, YouTubeLinkedIn.

При коммуникации с Amgen пользуйтесь приведенными ниже правилами:

Если сайт Amgen дает возможность комментирования, отправления сообщений, репостов, оставления отметок «мне нравится» или обладает другим интерактивным пользовательскими функциями, просьба не оставлять комментарии, содержащие:
 • Сведения об использовании продукции компании Amgen не в соответствии с утвержденным инструкциям по применению;
 • Несоответствующие заявления или выводы, касающиеся конкурентов компании Amgen;
 • Некорректную, ошибочную, вводящую в заблуждение, конфиденциальную или не подлежащую разглашению информацию;
 • Информационные материалы, компрометирующие, беспокоящие или оскорбительные для других лиц, являющиеся диффамирующими и расцениваемыми как вторжение в чью-либо частную жизнь;
 • Непристойные материалы или комментарии с сексуальным подтекстом, либо что-то, что могло бы оскорбить или унизить другого человека, исходя из его или ее расы, пола, цвета кожи, религии, возраста, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или ограниченных возможностей;
 • Рекламу или продвижение продукции или услуг;
  • Просьба не размещать информацию, которая будет нарушать авторские права или права на товарные знаки других лиц.

Компания Amgen оставляет за собой право отказывать в размещении и/или удалять комментарии, не соответствующие настоящим Правилам, а также блокировать пользователей, нарушающих данные Правила.

Важная информация – Неблагоприятные события, жалобы в отношении продукции, а также другие актуальные для безопасности данные: Если размещаемая вами публикация включает в себя возможное неблагоприятное событие, жалобу в отношении продукции или другие, актуальные для безопасности данные о продукции компании Amgen, по закону мы можем быть обязаны связаться с вами для получения дополнительной информации. Для сообщения о каком-либо неблагоприятном событии, жалобе в отношении продукции или других, актуальных для безопасности данных о продукции компании Amgen вы можете сообщить нам, позвонив в центр медицинской информации Amgen по телефону: 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436). Если вы находитесь за пределами США, просьба перейти по данной ссылке. для получения контактной информации о компании Amgen в вашем регионе. Также, по желанию, вы можете связаться со своим местным учреждением здравоохранения.

Мы также хотели бы обратить ваше внимание на то, что:
 • Учитывая характер нашей деятельности, есть вероятность того, что сотрудники компании Amgen не смогут обсуждать с вами некоторые вопросы в режиме онлайн. В таких случаях мы предоставим вам информацию и рекомендации о том, как иным образом связаться с представителями Amgen.
 • У компании Amgen есть штат медицинских специалистов, которые готовы ответить на вопросы работников здравоохранения – просьба звонить по телефону:1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436) или перейти на вебсайт: www.amgenmedinfo.com.
 • Комментарии и прочие материалы, которые не размещались компанией Amgen, не обязательно отражают взгляды или мнения Amgen, и мы не можем гарантировать точность и надежность такой информации. Amgen не подтверждает правильность такой информации. Ответственность за такую информацию несет размещающее ее лицо.
 • Публикации компании Amgen носят сугубо информационный характер, и не должны рассматриваться в качестве профессиональных консультаций или медицинских рекомендаций. За консультациями по любым вопросам, касающимся какого-либо заболевания или терапии, просьба обращаться к своему лечащему врачу.
 • Несовершеннолетние лица не могут оставлять комментарии без уведомления и разрешения со стороны одного из родителей или законного опекуна.

Дата вступления в силу: 1 января 2022 года

الإرشادات العامة لمجتمع التواصل الاجتماعي بأمجن

تستخدم شركة أمجن المحدودة (المشار إليها هنا باسم "أمجن"، أو "نحن"، أو "الخاص بنا") وسائل التواصل الاجتماعي كجزء من التزامنا بالتواصل مع عملائنا والمرضى الذين يستخدمون منتجاتنا وأصحاب المصالح المعنيين بطريقة شفافة ودون تأخير. تقدم أمجن عدة قنوات من وسائل التواصل الاجتماعي التي يمكنك استخدامها للاطلاع أول بأول على أخبار وأنشطة أمجن. وتخضع قنوات وسائل التواصل الاجتماعي هذه إلى قواعد السلوك الخاصة بأمجن التي تمكن قراءتها هنا.

عندما تتواصل مع أي من قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بأمجن، أنت توافق على الإرشادات العامة لمجتمع التواصل الاجتماعي هذه (الإرشادات العامة) إضافة إلى شروط الخدمة/اتفاقيات المستخدم و/أو أي إشعارات قانونية أخرى تقدمها أمجن وتلك الخاصة بمنصات وسائل التواصل الاجتماعي المعنية، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر، تويتر، فيسبوك، يوتيوب، لينكدين.

يرجى اتباع الإرشادات العامة أدناه عند التفاعل مع أمجن:

إذا كان موقع أمجن يسمح بالتعليق، أو إعادة الإرسال، أو إعادة المشاركة، أو الإعجاب، أو أي أشكال تفاعل أخرى من جانب المستخدمين، يرجى عدم مشاركة تعليقات تشمل:

 • استخدام منتجات أمجن بشكل غير متوافق مع معلومات الوصف المتعمدة؛
 • التعليقات أو الاستدلالات غير اللائقة حول منافسي أمجن؛
 • المحتوى غير الصحيح أو الخاطئ أو المضلل أو السري أو غير العام؛
 • اتصالات من شأنها أن تحرج أو تزعج أو تسيء لأشخاص آخرين أو تعد تشهيرية أو قد تمثل اختراقًا لخصوصية الأفراد؛
 • المواد أو التعليقات العدائية الجنسية أو أي شيء قد يعادي أو ينتقص من شخص آخر بسبب عرقه أو نوعه أو لونه أو ديانته أو سنه أو توجهه الجنسي أو هويته الجنسية أو إعاقته؛
 • الإعلان أو الترويج لمنتجات أو خدمات؛
  •  يرجى عدم نشر أي محتوى يخرق حقوق الملكية أو العلامات التجارية لأشخاص آخرين.

تحتفظ أمجن بحق رفض و/أو إزالة التعليقات التي لا تلتزم بهذه الإرشادات العامة وحظر المستخدمين الذي يخرقون هذه الإرشادات العامة.

هام - الآثار الضارة وشكاوى المنتجات واكتشافات السلامة الأخرى: إذا كان المنشور الخاص بك يحتوي على حدث ضار محتمل أو شكوى محتملة بخصوص منتج أو أي اكتشافات أخرى بشأن السلامة المتعلقة بأحد منتجات أمجن، فقد يتعين علينا بموجب القانون التواصل معك للحصول على المزيد من المعلومات. يمكنك الاتصال بنا مباشرة للإبلاغ عن أثر ضار أو شكوى بخصوص منتج أو أي اكتشافات أخرى بشأن السلامة المتعلقة بأحد منتجات أمجن بالاتصال بقسم المعلومات الطبية لشركة أمجن على الرقم 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436). بالنسبة للدول خارج الولايات المتحدة، يرجى النقر هنا  لمعلومات الاتصال المحلية الخاصة بشركة أمجن. أو، إذا كنت تفضل، يمكنك الاتصال بالسلطة الصحية المحلية التي تتبع لها.

 كما نود أيضًا أن تعرفوا أن:

 • بسبب طبيعة المجال الذي نعمل به، قد لا تتمكن أمجن من التحدث حول بعض الموضوعات معك عبر الإنترنت. في هذه الظروف، سنقوم بإعلامك بذلك ونقترح أساليب أخرى يمكن التواصل مع أمجن من خلالها.
 • أمجن متوفر لديها أخصائيين طبيين للإجابة على أسئلة الرعاية الصحية المتخصصة – يرجى الاتصال على
   1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436) أو زيارة .www.amgenmedinfo.com
 •  التعليقات والمواد الأخرى غير المنشورة بواسطة أمجن لا تعكس بالضرورة آراء أو وجهات نظر أمجن ولا يمكننا ضمان دقتها أو موثوقيتها. ولا تقر أمجن بهذا المحتوى. إن كل المحتوى هو مسؤولية الفرد الذي قام بنشره.
 • منشورات أمجن تكون بغرض تقديم المعلومات وينبغي ألا تؤخذ على أنها نصيحة متخصص أو نصيحة طبية. اطلب دائمًا النصيحة من طبيبك حول أي أسئلة قد تكون لديك فيما يخص أي حالة طبية أو علاج طبي.
 • إذا كنت قاصرًا، فلا تقم بمشاركة تعليقك من دون معرفة وإذن ولي أمر أو وصي قانوني.


سارية اعتبارًا من 1 يناير 2022

แนวทางปฏิบัติของชุมชนบนโซเชียลมีเดียของแอมเจน

บริษัทแอมเจน (“แอมเจน” “เรา” หรือ “ของเรา”) ใช้โซเชียลมีเดียเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะรักษาคำมั่นที่ว่าเราจะสื่อสารกับลูกค้า ผู้ป่วยที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน อย่างโปร่งใสและทันท่วงที แอมเจนใช้โซเชียลมีเดียหลากหลายช่องทางเพื่อช่วยให้คุณรับทราบข่าวสารและกิจกรรมล่าสุดของเรา การสื่อสารผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียเหล่านี้ล้วนเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ (Code of Conduct) ของแอมเจน ซึ่งอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อคุณใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียใดๆ ของแอมเจน จะถือว่าคุณได้ยอมรับแนวทางปฏิบัติของชุมชน (แนวทางปฏิบัติ) ฉบับนี้แล้ว ซึ่งเพิ่มเติมจากข้อกำหนดในการให้บริการ / ข้อตกลงของผู้ใช้ และ / หรือประกาศทางกฎหมายอื่นใดที่ออกโดยแอมเจนและแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนั้นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง TwitterFacebook, YouTubeLinkedIn

โปรดปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้เมื่อติดต่อกับแอมเจน:

หากไซต์ของแอมเจนอนุญาตให้ผู้ใช้แสดงความเห็น ส่งข้อมูลต่อ นำข้อมูลไปโพสต์ใหม่ กดไลค์ หรือกระทำการอื่นใด โปรดอย่าส่งต่อ (“แชร์”) ความเห็นที่มีเนื้อหาดังต่อไปนี้
 • การใช้ผลิตภัณฑ์ของแอมเจนที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลในเอกสารกำกับยาที่ผ่านการอนุมัติ
 • การออกความเห็นหรืออ้างถึงคู่แข่งของแอมเจนอย่างไม่เหมาะสม
 • ข้อความที่ไม่เป็นจริง เป็นเท็จ ประสงค์ให้เข้าใจผิด เป็นความลับ หรือไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะ
 • ข้อความที่อาจทำให้ผู้อื่นอับอาย ถูกล่วงละเมิด หรือไม่พอใจ ข้อความที่อาจทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียง หรืออาจถือเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลใดๆ
 • เนื้อหาหรือความเห็นใดๆ ที่ถือเป็นการละเมิดทางเพศ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจทำให้ผู้อื่นไม่พอใจหรือรู้สึกว่าถูกดูหมิ่นเนื่องจากเชื้อชาติ เพศ สีผิว ศาสนา อายุ รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ หรือความพิการของตน
 • การโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
  • โปรดอย่าโพสต์เนื้อหาใดๆ ที่อาจละเมิดลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น

แอมเจนสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธและ/หรือลบความเห็นใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัตินี้และจำกัดสิทธิเข้าใช้ของผู้ใช้ที่ฝ่าฝืนแนวทางปฏิบัติดังกล่าว

สำคัญ – เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์ และเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยอื่นๆ: หากโพสต์ของคุณมีข้อมูลที่อาจถือเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์ หรือเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอมเจน เราอาจต้องติดต่อคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมดังที่กำหนดไว้โดยกฎหมาย คุณสามารถติดต่อเราโดยตรงเพื่อแจ้งเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์ และเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของแอมเจนได้โดยการโทรติดต่อฝ่ายข้อมูลการแพทย์ของแอมเจนที่ 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436) สำหรับผู้ที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา โปรดคลิกที่นี่ เพื่อดูช่องทางการติดต่อกับแอมเจนในพื้นที่ของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดต่อหน่วยงานสุขภาพในประเทศได้หากต้องการ

เรายังขอแจ้งให้ทราบว่า
 • ลักษณะอุตสาหกรรมของเราทำให้แอมเจนอาจไม่สามารถสนทนาบางเรื่องกับคุณออนไลน์ได้ ในกรณีดังกล่าว เราจะแจ้งให้คุณทราบและแนะนำช่องทางอื่นในการติดต่อแอมเจน
 • แอมเจนมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ซึ่งพร้อมจะตอบคำถามของบุคลากรด้านการดูแลสุขภาพ โปรดติดต่อที่ 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436) หรือไปที่ www.amgemmedinfo.com
 • ความเห็นหรือเนื้อหาอื่นใดที่ไม่ได้โพสต์โดยแอมเจนอาจมิได้สะท้อนมุมมองหรือความเห็นของแอมเจนเสมอไป และเราก็ไม่อาจรับรองความแม่นยำหรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาดังกล่าวได้ แอมเจนไม่รับรองเนื้อหาเหล่านั้น เนื้อหาทั้งหมดล้วนอยู่ในความรับผิดชอบของผู้โพสต์
 • โพสต์ของแอมเจนมีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำทางการแพทย์ หรือคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญแต่อย่างใด โปรดปรึกษาแพทย์ประจำตัวคุณเสมอหากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพหรือวิธีการรักษา
 • หากคุณเป็นผู้เยาว์ โปรดอย่าแสดงความเห็นโดยที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองทางกฎหมายของคุณมิได้รับทราบหรืออนุญาตเสียก่อน

มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2565


Amgen 소셜미디어 커뮤니티 가이드라인

Amgen Inc.(“Amgen,” “당사” 또는 “당사의”)는 당사의 제품을 사용하는 환자, 고객, 이해당사자와 투명하고 시기 적절하게 의사소통을 하기 위한 노력의 일환으로 소셜미디어를 사용합니다. Amgen은 귀하가 Amgen의 새 소식과 최근 활동을 확인할 수 있는 몇 개의 소셜미디어 채널을 제공하고 있습니다. 이와 같은 소셜미디어 채널은 여기에서 확인하실 수 있는 Amgen 행동규범의 대상입니다.

Amgen의 소셜미디어 채널에 참여하실 때에는 Amgen과 TwitterFacebook, YouTubeLinkedIn을 포함하나 이에 국한되지 않는 각 소셜미디어 플랫폼이 제공한 서비스 약관/사용자 동의 및/또는 기타 법적 고지와 더불어 이러한 커뮤니티 가이드라인(가이드라인)에 동의하시는 것입니다.

Amgen에 참여할 때에는 아래 가이드라인을 준수해주십시오.

Amgen 사이트에서 사용자가 의견 달기, 전달, 재게시, 링크 연결 또는 기타 상호작용 기능을 사용할 수 있을 경우, 아래 내용이 포함된 의견은 공유하지 마십시오.
 • 승인된 처방 정보에 부합하지 않는 Amgen 제품 사용
 • Amgen 경쟁사에 대한 부적절한 의견 또는 추론
 • 부정확한, 사실이 아닌, 오해의 소지가 있는, 기밀 관련, 비공개 콘텐츠
 • 타인을 난처하게 하거나, 공격하거나, 타인에게 불쾌감을 줄 수 있는 내용 및 타인의 명예를 훼손하거나 프라이버시를 침해하는 것으로 여겨지는 내용
 • 불쾌한 성적인 자료 또는 의견, 또는 인종, 성별, 피부색, 종교, 나이, 성적 취향, 젠더 정체성 또는 장애를 이유로 타인에게 불쾌감을 주거나 타인을 폄하할 수 있는 모든 콘텐츠
 • 제품 또는 서비스에 대한 광고 또는 프로모션
  • 타인의 저작권이나 상표를 침해하는 콘텐츠는 게시하지 마십시오.

Amgen은 이러한 가이드라인을 준수하지 않는 의견을 거부 및/또는 삭제하고 이러한 가이드라인을 위반한 사용자를 차단할 수 있는 권리를 보유합니다.

중요 – 이상반응, 제품 불만 사항 및 기타 안전성 소견: 귀하의 게시물에 Amgen 제품과 관련한 잠재적인 이상반응, 제품 불만 사항 또는 기타 안전성 소견이 포함되어 있을 경우 Amgen은 법에 따라 귀하에게 연락하여 자세한 정보를 요청할 수 있습니다. Amgen 제품과 관련한 이상반응, 제품 불만 사항 또는 기타 안전성 소견은 1-800-77-AMGEN(1-800-772-6436)로 Amgen 의학 정보에 직접 보고하실 수 있습니다. 미국 외 국가에 거주하실 경우 여기를 클릭 하시면 지역 Amgen 연락처 정보를 확인하실 수 있습니다. 또는 귀하의 선호 사항에 따라 지역 보건 당국에 연락하실 수도 있습니다.

다음 내용도 확인해주십시오.
 • 산업의 특성상 Amgen은 온라인을 통해 귀하에게 특정 주제에 대해 이야기하지 못할 수도 있습니다. 그러한 경우 Amgen은 귀하에게 이를 알리고 Amgen과 소통할 수 있는 다른 방법을 안내해드릴 것입니다.
 • Amgen에는 의료 전문가 문의 사항에 답변해드릴 의학 전문가들이 있습니다. 1-800-77-AMGEN(1-800-772-6436)으로 전화해주시거나 www.amgenmedinfo.com을 방문해주십시오.
 • Amgen이 게시한 것이 아닌 의견 및 기타 자료는 Amgen의 시각이나 의견을 반영하지 않으며, Amgen이 그 내용의 정확성이나 신뢰성을 보장할 수 없습니다. Amgen은 그러한 콘텐츠를 보증하지 않습니다. 모든 콘텐츠는 해당 콘텐츠를 게시한 개인의 책임입니다.
 • Amgen의 게시물은 정보 제공을 목적으로 하며 전문가 또는 의학적 조언으로 여겨져서는 안 됩니다. 의학적 상태 또는 치료와 관련한 문의 사항은 항상 의사에게 조언을 구하십시오.
 • 귀하께서 미성년자이신 경우 부모님 또는 법적 보호자의 인지 및 허용 없이는 의견을 공유하지 마십시오.

시행: 2022년 1월 1일


Amgenソーシャルメディア・コミュニティガイドライン

Amgen Inc.(以下「Amgen」、「当社」または「当社の」)は、当社の製品を使用するお客様や患者様および利害関係者と透明かつ適時にコミュニケーションを取る当社のコミットメントの一環として、ソーシャルメディアを使用します。Amgenは、Amgenの最新のニュースと活動を見ることができるソーシャルメディアチャンネルをいくつか提供しています。ソーシャルメディアチャンネルは、こちらに掲載されているAmgenの行動規範の対象です。

Amgenのソーシャルメディアチャンネルを使用する場合は、Amgenが提供する利用規約/ユーザー契約およびその他の法的通知に加えて、コミュニティガイドライン(ガイドライン)およびTwitterFacebookYouTubeLinkedIn等、各ソーシャルメディアプラットフォームの規約やガイドラインにも同意することになります。

Amgenのチャンネルを使用する場合には、以下のガイドラインに従ってください。

Amgenのサイトで、ユーザーによるコメント、転送、再投稿、「いいね」、あるいはその他のインタラクティブな機能が許可されている場合には、以下のような内容を含むコメントは共有しないでください。
 • 承認済みの処方情報とは異なるAmgen製品の使用
 • Amgenの競合他社に関する不適切なコメントや推測
 • 不正確な内容、虚偽の内容、誤解を招く内容、秘密あるいは非公開の内容
 • 他者を困らせる、苦しめる、傷つける可能性のある、中傷的、あるいは個人のプライバシーを侵害するコミュニケーション
 • 性的に不快な内容やコメント、人種、性別、皮膚の色、宗教、年齢、性的指向、性同一性、障害を理由に他者を傷つけるまたは他者の名誉を傷つける可能性のある内容
 • 製品またはサービスの広告やプロモーション
  • 他者の著作権や商標を侵害する内容は投稿しないでください。

Amgenは、これらのガイドラインに沿わないコメントを拒否および/または削除する権利およびこれらのガイドラインに違反するユーザーをブロックする権利を保持します。

重要有害事象、製品苦情、その他の安全性に関する所見:投稿にAmgen製品に関する潜在的有害事象、製品苦情、その他の安全性に関する所見を含む内容が含まれている場合、法律により当社が詳細を投稿者に問い合わせることが義務付けられている場合があります。Amgen製品に関する有害事象、製品苦情、その他の安全性に関する所見を報告するには、Amgenの医療情報部門にお電話1-800-77-AMGEN1-800-772-6436)にて直接ご連絡ください。米国以外の国につきましては、こちら より各地域のAmgen連絡先情報をご覧いただけます。また、ご希望に応じて、現地の保健当局に連絡していただいても結構です。

また、以下の事柄につきましても、ご承知おきください。
 • この業界の性質上、Amgenは特定のトピックについてオンラインでお話しできない場合があります。そのような場合、Amgenとコミュニケーションを取る他の手段をお知らせします。
 • Amgenには、医師の方々の質問にお答えする医療専門家がいます。1-800-77-AMGEN(1-800-772-6436)までお電話いただくか、.www.amgenmedinfo.comをご覧ください。
 • Amgen以外が投稿したコメントおよびその他の内容は、Amgenの見解や意見が反映されているとは限らないため、その正確さや信頼性は保証できません。Amgenはこの内容を承認しません。すべての内容は、投稿した個人の責任です。
 • Amgenの投稿は情報提供を目的としており、専門家または医師のアドバイスではありませんのでご注意ください。医学的状態や治療に関するご質問については、必ず担当医にご相談ください。
 • 未成年者の方は、ご両親または法定後見人に知らせることなく、また、その許可なくコメントを共有しないでください。

2022年1月1日発効


安进公司社交媒体社区指导准则

美国安进公司(Amgen Inc, 本文中“Amgen”、“我们”或“我们的”均指该公司)使用社交媒体作为我们与客户、使用我们产品的患者以及股份持有者进行沟通的桥梁,力求沟通透明且及时。安进公司提供多种社交媒体渠道,让客户能够跟进安进最新新闻和各种活动。这些社交媒体渠道应遵循以下安进公司《行为准则》。

当你使用任何一种安进公司的社交媒体渠道时,除了要同意安进公司以及各个社交媒体平台(包括但不限于TwitterFacebookYouTubeLinkedIn)的服务条款、用户协议和/或其他法律声明之外,你也需要同意这些社区指导准则(以下简称“指导准则”)

请遵照以下指导准则使用安进公司的相关媒体渠道。

如果安进公司网站允许用户进行评论、转发、重新发布、点赞或者使用其他互动性功能,请不要分享包含以下内容的评论:

 • 不符合所批准的处方信息的安进产品相关使用;
 • 不当评论或含有安进公司竞争对手信息的推论;
 • 不正确的、错误的、误导性的、机密的或非公开的内容;
 • 可能使其他人尴尬、困扰或者冒犯到别人的言论;或者诽谤性的、对个人隐私造成侵犯性的言论;
 • 含有性骚扰的材料或言论或其他任何与种族、性别、肤色、宗教、年龄、性取向、性别认同或者残疾相关的可能冒犯或诽谤他人的言论。
 • 产品或服务推广或推销
  • 请不要发布任何侵犯他人版权或商标的内容。

安进公司保留拒绝和/或删除违反这些准则的评论并阻止违反这些准则的用户的权利。

重要提示---不良事件、产品投诉和其他安全问题:如果你发布了一条可能的不良事件、产品投诉或其他安进产品相关的安全问题,我们可能会依法联系您了解进一步的信息。您也可以通过拨打安进医疗咨询热线 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436)直接联系我们报告不良事件、产品投诉或者其他安进产品相关的安全问题。对于美国以外的其他国家,请点击此处  获取当地的安进公司联系方式。如果您愿意的话,还有另外一种方式,您也可以联系当地的医疗权威机构。

我们也希望您知晓以下信息:

 • 基于行业性质,安进公司可能无法与您在线上谈论某些话题。如果出现这种情况,我们会让您知晓并建议您采用其他的方式与安进公司进行沟通。
 • 安进公司拥有医疗专家能够回应医疗专业者提出的问题--咨询问题请拨打热线 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436) 或者访问www.amgenmedinfo.com。.
 • 非安进公司发布的评论或其他形式的材料信息并不完全代表安进公司的看法或观点,我们无法保证其准确性和可信度。安进公司并不表示赞同这些内容。这些内容的真实性由发布者自己全权负责。
 • 安进公司发布的内容是为了提供信息,不应视为专业或医疗建议。任何与医疗状况或治疗方案相关的问题请咨询您的专业医师。
 • 如果您是未成年人,务必在家长或法定监护人的知悉和允许下分享您的评论。

于2022年1月1日起生效


Amgen 社交媒體社群指南

Amgen Inc.(下稱「Amgen」、「我們」或「我們的」)使用社交媒體作為與使用我們產品的客戶、患者以及利益相關者,作為透明與及時的溝通方式承諾的一部分。Amgen 提供了幾個您可以用來獲得最新 Amgen 消息和活動的社交媒體管道。這些社交媒體管道都需遵守 Amgen 的道德規範,可於此處了解其內容。

當您與任何 Amgen 社交媒體管道合作時,您皆同意此《社群指南》(下稱指南)以及服務條款/使用者協以及/或其他 Amgen 和個別社交媒體平台(包含,但不限於 TwitterFacebookYouTubeLinkedIn)所提供法律聲明。

在與 Amgen 合作時,請遵守以下指南:

若 Amgen 網站允許評論、轉寄、轉貼、點讚或其他與使用者互動的功能,則請勿分享包含以下資料的評論:

 • 未依照核准處方資料的 Amgen 產品使用;
 • 有關 Amgen 競爭對手的不當評論或推斷;
 • 不正確、錯誤、誤導、保密或非公開的內容;
 • 可能會使他人尷尬、騷擾或冒犯他人的溝通,其為誹謗或將構成侵犯個人隱私的行為;
 • 性侵犯材料或評論,或任何可能由於其種族、性別、膚色、宗教、年齡、性取向、性別認同或殘疾而冒犯或貶低他人的任何內容;
 • 產品或服務的廣告或推銷;
  • 請不要張貼任何會侵犯他人版權或商標的內容。

Amgen 保留拒絕和/或移除不依照指南張貼評論的權利,且將封鎖違反該指南的使用者。

重要──不良事件、產品投訴和其他安全發現: 若您張貼包含可能與 Amgen 產品相關的不良事件、產品投訴或其他安全發現,我們可能會依法律需求聯絡您以提供進一步資料。您也可以直接與我們聯絡,回報其他與 Amgen 產品相關的不良事件、產品投訴或其他安全發現,請撥打 Amgen 醫療資料電話:1-800-77-AMGEN(1-800-772-6436)。美國以外的國家,請按一下此處以了解當地 Amgen 的聯絡資料。或者若您願意,也可聯絡當地衛生部門。

我們也想要您知悉:

 • 因為我們產業的本質,Amgen 也許無法在線上與您討論某些話題。若發現這種情況,我們將會讓您知道並建議其他方法以與 Amgen 進行溝通。
 • Amgen 擁有可回答醫療專家問題的專家,請撥打電話:1-800-77-AMGEN(1-800-772-6436)或訪問www.amgenmedinfo.com
 • 非由 Amgen 張貼的評論或其他內容不一定能反應 Amgen 的觀點或意見,且我們無法保證其正確性與可靠性。Amgen 不為該內容背書。所有內容責任皆屬於張貼該內容的個人。
 • Amgen 的貼文僅供參考,且不應被視為專業或醫療建議看待。與醫療條件或治療相關的問題,請務必尋求醫生的指導。
 • 如果您是未成年人,請不要在沒有父母或法定監護人的知識和許可的情況下分享您的評論。

自 2022 年 1 月 1 日生效